Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európa v roku 2023 podľa návrhu Európskej komisie

Predložený rozpočet počíta s navýšením prostriedkov na nový rámcový program pre výskum a inovácie o 100 miliónov EUR. Program Horizont Európa je hlavným programom EÚ na financovanie výskumu a inovácií s rozpočtom 95,5 miliardy EUR. Program sa zaoberá klimatickými zmenami, ale aj pomáha dosahovať ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a podporuje konkurencieschopnosť a rast EÚ.

Medzi jeho ciele patrí posilnenie vedeckých a technologických základov EÚ a Európskeho výskumného priestoru (EVP), zvýšenie inovačnej kapacity, konkurencieschopnosti a zamestnanosti v Európe, plnenie priorít občanov a zachovanie našich hodnôt a sociálno-ekonomického modelu.

Ak sa splní rozpočet navrhnutý EK, rozpočet programu Horizont Európa bude na budúci rok predstavovať 12,3 miliardy EUR, čo je v porovnaní s rokom 2022 nárast o 100 miliónov EUR. Okrem toho bude na granty z fondu EÚ na obnovu hospodárstva novej generácie vyčlenených ďalších 1,8 miliardy EUR.

Ako sa bude rozpočet rozdeľovať:

  • 2,1 miliardy EUR by sa investovalo do hraničného výskumu prostredníctvom Európskej rady pre výskum.
  • 1,6 miliardy by išlo na inovatívne začínajúce podniky financované Európskou radou pre inovácie.
  • Veľké projekty spolupráce v oblasti zdravia, digitálnych technológií a klímy by mali každý rozpočet približne 1 miliardu EUR.
  • Fond obranného výskumu, EDF, by dostal 626 miliónov eur.
  • Na mobilitu v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy v rámci programu Erasmus+ navrhla EK rozpočet vo výške 3,5 miliardy EUR.

Potrebné úpravy rozpočtu

Komisia navrhla vrátiť 400 miliónov EUR do programu Horizont Európa ako kompenzáciu za presun finančných prostriedkov zo skupiny pre digitálny výskum programu Horizont do programu Digitálna Európa. Táto suma sa bude vracať v ročných splátkach do roku 2027, pričom EK predpokladá, že prvá splátka bude vyplatená v roku 2023.

Komisia okrem toho uvádza, že potrebné úpravy návrhu rozpočtu na rok 2023 budú mať vedľajšie účinky na obdobie rokov 2024 – 2027. Pracovná skupina pre digitálny, priemyselný a vesmírny program Horizont Európa bude v rokoch 2024 až 2027 znížená o 80 miliónov EUR, aby sa pokryli finančné prostriedky potrebné na podporu hlavnej iniciatívy Komisie v oblasti polovodičov – Aktu o čipoch EÚ.

Zároveň sa v roku 2024 vyčlení dodatočných 50 miliónov EUR pre skupinu pre klímu, energetiku a mobilitu. „Cieľom tohto prerozdelenia je kompenzovať predzásobenie balíka na čistý vodík sumou 50 miliónov EUR v roku 2023,“ uvádza sa v návrhu.

V návrhu rozpočtu EK sa predpokladá zníženie prostriedkov na európsky vesmírny program v rokoch 2024 až 2027 o 258 miliónov EUR.

Ďalšie kroky na prijatie rozpočtu

Návrh rozpočtu teraz poputuje členským štátom a Európskemu parlamentu, ktoré budú do konca roka rokovať o konečných číslach. Počas tohtoročných rokovaní o rozpočte Parlament a Rada viedli búrlivú diskusiu o rozpočte na výskum a o možnosti použiť nevyužité prostriedky z predchádzajúceho programu Horizont Európa na financovanie väčšieho objemu výskumu a inovácií.

Komisia v návrhu na rok 2023 navrhuje, aby bolo k dispozícii celkovo 78,8 milióna EUR z nevyužitých peňazí pre skupiny výskumu v oblasti digitálnych technológií, klímy a kultúry v rámci programu Horizont Európa.

Thomas Estermann, riaditeľ pre politiku a riadenie v Európskej asociácii univerzít, uviedol, že mierne zvýšenie rozpočtu je pozitívnym znamením, ale program Horizont Európa dosiahne vrchol v roku 2025 a výdavky sa mohli v roku 2023 ešte zvýšiť, aby program nabral na rýchlosti.

EK vlajky

Zdroj: zabala, 10.8.22