Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK zverejnila aktualizovaný návrh anotovanej grantovej dohody

Európska komisia zverejnila aktualizovanú verziu anotovanej grantovej dohody (AGA) pre program Horizont Európa. Dokument obsahuje výklad k jednotlivým ustanoveniam všeobecnej MGA.

Táto verzia obsahuje:

  • úpravy dopĺňajúce vysvetlenie skôr zverejnených anotácií (najmä podľa článku 6 a prílohy 5, vrátane otvorenej vedy);

  • aktualizácia korporátnych anotácií článkov 7, 8, 9, 11 a 20;

  • nové anotácie k článkom 10 a 12 ak ustanoveniam Annexu 5 týkajúcim sa spolufinancovaných partnerstiev, výskumných infraštruktúr a PCP-PPI.

Dokument je k dispozícii aj na FTO portáli v sekcii Reference documents

Anotovaná modelová grantová dohoda – Version 1.0 – návrh.

Anotovaná grantová dohoda (AGA) je používateľskou príručkou, ktorej cieľom je vysvetliť žiadateľom a príjemcom Modelovú grantovú dohodu pre programy financované EÚ na roky 2021 – 2027. Dokument pomáha čitateľom nájsť odpovede na praktické otázky, s ktorými sa môžu stretnúť pri zriaďovaní alebo implementácii projektov, a to zrozumiteľným spôsobom vyhýbajúc sa technickej slovnej zásobe, právnym odkazom a žargónu. Má tiež rovnakú štruktúru ako MGA, vysvetľuje každé z jej ustanovení a v prípade potreby k nim poskytuje príklady. Dôležité podrobnosti, najmä o oprávnenosti nákladov, možno často nájsť iba v týchto anotáciách a nie sú zahrnuté v texte zmluvy. AGA je spravovaná ako stabilný dokument s postupne sa meniacimi verziami.

Zdroj: EK, 31.3. 2023, kas