Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT spúšťa novú pilotnú iniciatívu na podporu inovácií vo VŠ vzdelávaní

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spúšťa pilotnú iniciatívu „Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní“ s cieľom podporiť inovácie na vysokých školách.

Podporené budú tieto aktivity:

 • podpora angažovanosti a zmien na inštitucionálnej úrovni
 • posilnenie partnerstiev medzi vysokými školami, výskumnými pracoviskami a priemyslom
 • rozvoj inovácií a služieb na podporu podnikania
 • zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností
 • vytváranie a šírenie poznatkov

Iniciatíva je spoločnou aktivitou všetkých 8 znalostných a inovačných spoločenstiev EIT (KICs), koordinuje ju EIT RawMaterials. Zámerom je podporiť zvýšenú účasť vysokých škôl, ktoré ešte nie sú členmi komunít EIT.

Projekty budú realizované konzorciami, ktoré pozostávajú minimálne zo 4 partnerov, z toho min. 3 musia byť vysoké školy. Jedna organizácia môže súčasne participovať len v jednom projekte. V rámci projektových aktivít musia byť zapojené minimálne dve fakulty, resp. súčasti danej vysokej školy.

Zloženie konzorcií:

 • min. 3 vysoké školy z 3 rôznych krajín
  • 1 vysoká škola, ktorá je zároveň hlavný žiadateľ/koordinátor projektu
  • min. 2 ďalšie vysoké školy, z toho 1 VŠ je členom EIT
 • min. 1 partner z inej oblasti znalostného trojuholníka, napr. výskumná organizácia, MSP, start-up a pod.

Vybratých bude 23 pilotných projektov s trvaním 24 mesiacov. Projekty môžu získať finančnú podporu vo výške max. 1,2 mil. EUR/projekt (400 000 EUR pre 1. fázu v trvaní od júla do decembra 2021, 800 000 EUR pre 2. fázu v trvaní od januára 2022 do júla 2023). Výška podpory predstavuje 100 % všetkých oprávnených nákladov.

Táto iniciatíva je súčasťou stratégie EIT pre aktuálne programové obdobie 2021 – 2027 a prepája vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčuje tiež prístup do inovačného ekosystému EIT.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 25. máj 2021

Bližšie informácie

Pilotná výzva na predkladanie projektov

Platforma na vyhľadávanie partnerov pre pilotnú výzvu EIT HEI Initiative

Prezentácia EIT z informačného podujatia k pilotnej výzve

Zoznam partnerských vysokých škôl EIT

Často kladené otázky

Zdroj: EIT, aktualizované 19.4.2021, mob