Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT podporí vytvorenie nového regionálneho centra EIT Health Hub na Slovensku

EIT Health – európske verejno-súkromné partnerstvo v oblasti inovácií v zdravotníctve, ktoré prepája sieť špičkových spoločností, univerzít, výskumných a vývojových centier, ako aj nemocníc a ústavov – vyhlasuje výzvu zameranú na výber organizácií, ktoré vytvoria regionálne centrum EIT Health Hub na Slovensku.

Zapojenie sa do aktivít EIT Health a implementácia regionálnej inovačnej schémy EIT (RIS) ponúka spojenie s jednou z najväčších iniciatív v oblasti zdravotnej starostlivosti na svete. Podporuje rozvoj miestneho inovačného ekosystému, pomáha pri hľadaní talentov, podnikateľov a start-upov z regiónu/krajiny, podporuje inovatívne malé a stredné podniky, ako aj vzdelávanie a osvojenie si najlepších programov na vytváranie podnikov a takisto pomáha zvyšovať informovanosť medzi vnútroštátnymi tvorcami politík.

Na obrázku môže byť vonku, monument a text, v ktorom sa píše „Call open for an EIT Health RIS Hub in Slovakia Apply by 20 June Health uoded.by the European bmon“

Možnosť zapojiť sa majú jednotlivé organizácie so štatútom právnických osôb alebo konzorcium pozostávajúce maximálne z troch organizácií.

Rozsah očakávaných aktivít EIT Health Hub na Slovensku

  • podpora obojsmernej interakcie medzi miestnymi aktérmi zo Slovenska a partnermi EIT Health zapojením zainteresovaných strán zo Slovenska do aktivít EIT Health;
  • zdieľanie a prenos dobrej praxe EIT Health s cieľom rozšíriť účasť na aktivitách financovaných EIT a zvýšiť tak inovačnú kapacitu Slovenska;
  • propagácia inovačnej agendy EIT Health medzi príslušnými vládnymi orgánmi a relevantnými aktérmi na Slovensku;
  • vytváranie aktívnych komunít zdravotníckych odborníkov z oblasti výskumu a vývoja a podnikateľov na Slovensku na podporu sieťovania a začlenenie aktérov EIT RIS do inovačných aktivít EIT Health;
  • prispievanie k rozvoju regionálnych inovačných kapacít;
  • navrhovanie a prispôsobovanie aktivít EIT Health lokálnym požiadavkám a príležitostiam, najmä zabezpečením vzájomného zosúladenia aktivít EIT Health s národnými alebo regionálnymi stratégiami a vytváraním synergií s miestnymi, regionálnymi, národnými a európskymi zdrojmi financovania projektov;
  • vykonávanie aktivít ako súčasť portfólia EIT Health RIS.

Výzva má jednostupňový postup predkladania a dvojstupňový hodnotiaci proces. Každý oprávnený návrh vyhodnotí hodnotiaca komisia pozostávajúca z členov tímu InnoStars a externých odborníkov na základe určených kritérií. Do druhého kola výberového konania (online interview) budú pozvaní tí uchádzači, ktorí vo fáze hodnotenia získajú aspoň 80 bodov (z max. 100 bodov) alebo traja najlepší.

Program bude rozdelený na dve časti. Od centra sa očakáva, že bude vykonávať povinné činnosti stanovené v podrobnom pláne implementácie (časť 1) a z hľadiska rozvoja ekosystému (časť 2) sa zúčastní programu DRIVE a zameria sa na učenie sa know-how a implementáciu aktivít rozvoja ekosystému na základe regionálnych potrieb. Súčasťou implementačného plánu bude pravidelná aktualizácia databázy kontaktov zúčastnených strán, udržiavanie vzťahov s vybranými regionálnymi aktérmi, zapájanie sa do prieskumov miestnej start-up komunity, organizovanie tréningov, workshopov a školení pre relevantné organizácie a pod.

Prvý rok je skúšobná doba, zmluva sa automaticky nepredlžuje. Pokračovanie zmluvy po roku 2022 bude závisieť od získania pozitívneho hodnotenia činnosti v prvom roku fungovania regionálneho centra.

Dôležité dátumy:

20.04.2022 Otvorenie výzvy
20.06.2022 Uzávierka výzvy
21.06. – 01.07.2022 Kontrola oprávnenosti
04. – 15.07.2022 Vyhodnotenie
25. – 27.07.2022 Interview
28.07.2022 Vyhlásenie víťaznej organizácie
01.08. – 31.12.2022 Realizácia projektu

Všetky úplné návrhy musia byť predložené najneskôr 20. júna 2022, 17:00 SEČ prostredníctvom na to určenej platformy.

Bližšie informácie

Text výzvy

Predkladanie žiadostí

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 29.4.2022, mob