Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EIT otvorilo druhú výzvu HEI Initiative

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) spúšťa po úspešnej pilotnej iniciatíve Budovanie inovačných kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní v poradí druhú výzvu EIT HEI Initiative s uzávierkou 28. 2. 2022. Cieľom je podporiť inovácie na vysokých školách, prepájať vysokoškolské vzdelávanie s praxou a uľahčiť prístup do inovačného ekosystému EIT.

Iniciatíva je spoločnou aktivitou všetkých 8 znalostných a inovačných spoločenstiev EIT (KICs), koordinuje ju EIT RawMaterials. Zámerom je podporiť zvýšenú účasť vysokých škôl, ktoré ešte nie sú členmi komunít EIT.

EIT HEI Initiative 2021

Podporené budú tieto aktivity:

  • podpora angažovanosti a zmien vo VŠ vzdelávaní na inštitucionálnej úrovni
  • posilnenie partnerstiev medzi vysokými školami, výskumnými pracoviskami a priemyslom
  • rozvoj inovácií a služieb na podporu podnikania
  • zvyšovanie kvality vzdelávania v oblasti podnikateľských zručností
  • vytváranie a šírenie poznatkov

Projekty budú realizované konzorciami, ktoré pozostávajú minimálne zo 4 partnerov, z toho aspoň 3 musia byť vysoké školy. V rámci projektových aktivít musia byť zapojené min. dve fakulty, resp. súčasti danej vysokej školy. Konzorcium musí dopĺňať min. 1 partner z inej oblasti znalostného trojuholníka.

Zloženie konzorcií:

  • 1 VŠ je koordinátorom konzorcia
  • min. 2 ďalšie VŠ sú riadnymi partnermi v konzorciu
  • min. 1 VŠ má byť existujúcim členom EIT KIC, pričom väčšina VŠ nesmie byť už existujúcim členom EIT KIC
  • min. 1 partner pochádza z inej oblasti znalostného trojuholníka, napr. výskumná organizácia, MSP, start-up a pod.

Jedna organizácia môže súčasne participovať len v jednom projektovom návrhu ako riadny projektový partner.

Organizácia, ktorá bola v pilotnej výzve EIT HEI Initiative už podporená v projekte ako riadny partner, sa nemôže zúčastniť ako plnohodnotný partner v konzorciu v rámci aktuálnej výzvy. Žiadosť predložená v rámci druhej výzvy HEI Initiative, ktorá zahŕňa organizáciu zapojenú ako riadneho partnera projektu HEI Initiative podporenej v pilotnej výzve, nebude oprávnená na financovanie. V projekte môže daná organizácia figurovať len ako asociovaný partner (bez nároku na financovanie).

Kľúčovú súčasť projektových návrhov tvoria akčné plány, tzv. Innovation Vision Action Plans (IVAPs), ktoré zlepšia podnikateľské a inovačné kapacity vysokých škôl na inštitucionálnej úrovni.

Vybratých môže byť až 40 pilotných projektov s trvaním 24 mesiacov. Projekty môžu získať finančnú podporu vo výške max. 1,2 mil. EUR/projekt (300 000 EUR pre 1. fázu v trvaní od júla do decembra 2022, 900 000 EUR pre 2. fázu v trvaní od januára 2023 do júna 2024). Výška podpory predstavuje 100 % všetkých oprávnených nákladov. Účasť v projekte nie je podmienená členstvom, teda uhradením členského poplatku EIT KIC.

V súvislosti s výzvou organizuje EIT sériu informačných podujatí. Záujemcovia budú mať možnosť získať informácie o výzve, pravidlách oprávnenosti, hodnotiacom procese a tiež poskytne bližšie informácie k zadefinovaniu akčného plánu (Innovation Vision Action Plan) v rámci projektovej žiadosti. Na výber sú nasledujúce termíny:

7. december 2021, 14:00 − 15:15 h (registrácia otvorená do 4. decembra)

8. december 2021, 10:00 − 11:15 h (registrácia otvorená do 5. decembra)

10. december 2021, 13:30 − 14:45 h (registrácia otvorená do 7. decembra)

V termíne 13. decembra 2021 sa bude navyše konať informačné podujatie Introduction Webinar to HEInnovate. Zameria sa na používanie webovej stránky a nástroja na samohodnotenie pri príprave akčného plánu. Webinár bude nahrávaný a neskôr zverejnený na stránke HEInnovate.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 28. február 2022

Bližšie informácie

Plné znenie výzvy

Fact sheet

Platforma na vyhľadávanie partnerov do konzorcií

Viac informácií a kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT, 19.11.2021/aktualizované 16.12.2021, mob