Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CVTI SR úspešné v programe Interreg Danube

Centrum vedecko-technických informácií SR bolo úspešné v rámci Programu dunajského regiónu 2021-2027 (Interreg Danube), keď bude koordinovať projekt HARMONMISSIONS, a tiež bude partnerom v projekte Danube GeoHeCo.

Zdroj: interreg-danube.eu

Zdroj: cvtisr.sk

Hodnotenie projektov

Počas prvej výzvy na predkladanie projektových návrhov, ktorá bola otvorená od 29. septembra 2022 do 21. novembra 2022, bolo do Programu dunajského regiónu 2021-2027 doručených celkovo 290 projektových návrhov.

V apríli minulého roku 2023 schválil Monitorovací výbor programu Interreg Danube 90 projektov, ktoré postúpili na ďalšie rozpracovanie do druhého kola. V rámci týchto projektov boli za Slovensko zastúpené v pozícií koordinátora projektu okrem CVTI SR aj Technická univerzita v Košiciach a GLOBSEC.

V októbri minulého roku schválil Monitorovací výbor programu Interreg Danube definitívne 60 projektov. Medzi týmito projektami má CVTI SR zastúpenie v pozícii koordinátora v projekte HARMONMISSIONS z programovej priority 4 (Lepšie riadenie spolupráce v podunajskom regióne), kde bolo celkovo schválených päť projektov. Rovnako bude CVTI SR v pozícii partnera v projekte Danube GeoHeCo v programovej priorite 2 (Zelenší a nízko uhlíkový podunajský región), kde sa celkovo schválilo dvadsať projektov. Oba projekty majú trvanie 2,5 roka, od začiatku januára 2024 do konca júna 2026.

Úspešnosť krajín z pozície vedúceho projektového partnera v 1.kole prvej výzvy programu Interreg Danube

Podiel úspešných projektových návrhov podľa špecifických cieľov v 1.kole prvej výzvy programu Interreg Danube

Projekt HARMONMISSIONS

Hlavným cieľom projektu HARMONMISSIONS je „harmonizovať“ implementáciu Misií EÚ na úrovni krajín a regiónov z podunajskej oblasti. Je možné pozorovať značné rozdiely v úrovni chápania, nastavenia a implementácie Misií EÚ medzi európskymi regiónmi. Preto sa projekt bude snažiť tieto rozdiely minimalizovať a pomôcť nastaviť efektívny model riadenia misií na úrovni podunajského regiónu.

Projekt HARMONMISSIONS sa bude konkrétne zameriavať na dve oblasti Misií EÚ:

1.    Adaptácia na zmenu klímy.

4.    100 klimaticky neutrálnych a inteligentných miest do roku 2030.

V rámci projektu HARMONMISSIONS sa vytvoria 3 hlavné piliere napredovania v oblasti Misií EÚ v dunajskom regióne:

  • Nový model riadenia Misií EÚ v dunajskom regióne. Riadiaci výbor a Poradné skupiny dopomôžu k prepájaniu a zapájaniu do Misií EÚ aktérov z rôznych úrovní.
  • Vytvorenie troch online platforiem na uľahčenie vyhľadávania aktuálnych projektových výziev, partnerov a ďalších potrebných informácií o Misiách EÚ.
  • Prostredníctvom informačných podujatí, tréningov a brokerage podujatí sa bude zvyšovať povedomie, podporovať spolupráca a školiť personál v oblasti Misií EÚ.

Projekt HARMONMISSIONS vytvorí lepšie podmienky na efektívnejšiu spoluprácu medzi partnermi z krajín podunajského regiónu. Cieľom je dosiahnuť väčšie zapojenie organizácií z tohto regiónu do projektových výziev zameraných na 1. a 4. oblasť Misií EÚ. Záujem o tieto misie bude rozšírený od národnej až po regionálnu úroveň, keďže tieto misie a ich efektívne napĺňanie je určené pre aktérov z rôznych úrovní.

Projekt Danube GeoHeCo

Koordinátorom projektu je chorvátsky partner Medjimurje Energy Agency Ltd.

Hlavným cieľom projektu Danube GeoHeCo je zvýšiť prienik plytkej geotermálnej energie v dunajskom regióne prostredníctvom iniciovania silnej nadnárodnej spolupráce a podporných akcií. Účelom navrhovaných aktivít je dosiahnuť ambiciózne energetické a klimatické ciele EÚ do roku 2030 a následne do roku 2050. Projekt podporí integráciu plytkých geotermálnych riešení do existujúcich domácich systémov kúrenia a chladenia (heating and cooling – HC) na fosílne palivá, zvýši povedomie a rozšíri kapacity.

O aktivitách v oboch projektoch Vás budeme priebežne a pravidelne informovať. Budeme radi, ak budete prostredníctvom aktualít na informačnom portáli ERA, projektových stránkach a sociálnych sieťach sledovať aktuálne aktivity a podujatia v oboch projektoch.

Zdroj: interreg-danube.eu; zverejnené: 5.1.2024; autor: onz