Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CBE JU Informačný deň & networking

Hlavnou úlohou spoločného podniku Circular Bio-based Europe (CBE JU) je spájať rôzne subjekty z relevantných odvetví od poľnohospodárov až po vedcov a riešiť technologické, regulačné a trhové výzvy.

DBE JU 2022

Hlavným cieľom CBE JU je:

  • urýchliť inovačný proces a vývoj inovatívnych riešení na biologickej báze,
  • urýchliť nasadenie existujúcich vyspelých a inovatívnych riešení na biologickej báze na trhu,
  • zabezpečiť vysokú úroveň environmentálnej výkonnosti priemyselných systémov na biologickej báze

a prispieť tak k dosiahnutiu klimatických cieľov EÚ prechodom od neobnoviteľných fosílnych surovín a nerastných surovín na inovatívne, udržateľné a obehové výrobné procesy na biologickom základe. CBE JU bude podporovať udržateľné hospodárstvo, vytváranie pracovných miest a hospodársky rast v regiónoch celej Európy, pričom významne prispeje k cieľov Európskej zelenej dohody tým, že sa

Informačný deň je venovaný výzvam nadväzujúcim na témy identifikované v Strategickej výskumnej a inovačnej agende, ktorá bude schválená v najbližších dňoch.

Informačný deň sa uskutoční online už 7. júna 2022

Program informačného dňa bude prebiehať v rámci troch sekcií:

  • 09:30  – 09:50 Úvod do problematiky

  • 09:50 – 10:20 Pracovný program CBE JU na rok 2022 – priority a novinky

  • 10:45 – 12:30 Informácie o výzve na rok 2022 – predkladanie a hodnotenie návrhov

Poobedňajšia časť informačného dňa bude venovaná networkingu.

Účasť odporúčame všetkým, ktorí zvažujú zapojenie sa do výzvy na predkladanie projektov. Všetci zaregistrovaní účastníci môžu naplánovať prezentáciu svojich nápadov alebo ponúknuť svoje riešenia a dohodnúť si vzájomné stretnutia v rámci komunity z obasti CBE JU na sieťovej platforme CBE JU. Platforma bude k dispozícii od 7. júna 2022 popoludní až do ukončenia výzvy, registrovať sa možno už dnes.

Registrácia na networking je otvorená na web stránke » CBE JU Info Day 2022 | Login (b2match.io)

V prípade otázok kontaktujte NCP » Nataša Hurtová, CVTI SR