Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiversa+ vyhodnotenie prvej výzvy európskeho partnerstva pre biodiverzitu

Na základe výberu hodnotiacej komisie bolo z celkovo prijatých 209 oprávnených predbežných návrhov a 106 úplných návrhov zaradených do užšieho výberu 36 výskumných projektov. Projekty boli odporučené výboru výzvy partnerstva na financovanie.

Vybrané projekty zaradené do užšieho výberu mobilizujú široké spektrum disciplín, zapájajú mnohé relevantné zainteresované strany a riešia rôzne naliehavé vedecké a spoločenské problémy.

Pozrite si prehľad projektov s krátkou charakteristikou

Zdroj: BiodivERsA+, 12.10.2022, NaKH