Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Biodiversa+ otvára výzvu na prejavenie záujmu o členstvo v rozšírenej rade zainteresovaných strán

74 tvorcov výskumných programov, financovateľov a aktérov environmentálnej politiky z 37 krajín spojilo svoje sily s Európskou komisiou, aby vytvorili Európske partnerstvo pre biodiverzitu Biodiverzita+, aby naplnili nasledovné ciele:

  • plánovať a podporovať výskum a inovácie v oblasti biodiverzity prostredníctvom spoločnej stratégie, každoročných spoločných výziev na predkladanie výskumných projektov a činností zameraných na budovanie kapacít,
  • vytvoriť sieť harmonizovaných systémov na zlepšenie monitorovania biodiverzity a ekosystémových služieb v celej Európe,
  • prispievať k špičkovým poznatkom o zavádzaní riešení založených na prírode a oceňovaní biodiverzity v súkromnom sektore,
  • zabezpečiť účinnú vedecky podloženú podporu pre tvorbu a implementáciu politík v Európe,
  • posilniť európsky výskum biodiverzity v globálnom kontexte.

biodiversa logo

Zapojenie sa a spolupráca so zainteresovanými stranami budú mať zásadný význam pri riešení otázky, ako a do akej miery môžu výskum a inovácie podporiť spoločenskú transformáciu a aké spoločenské a transformačné zmeny sú potrebné na dosiahnutie cieľov partnerstva.

Partnerstvo počas celej svojej činnosti spolupracovať s kľúčovými spolupracovníkmi a zainteresovanými stranami. Ústredným miestom pre sledovanie a zapájanie sa do činností partnerstva bude rozšírená rada zainteresovaných strán, ktorej účelom je zabezpečiť, aby sa v činnostiach Partnerstva zohľadňovalo široké spektrum názorov neakademických zainteresovaných strán v oblasti biodiverzity, ekosystémových služieb a riešení založených na prírode, aby sa posilnila ich relevantnosť a pridaná hodnota a aby sa podporilo využívanie výstupov Partnerstva.

Členovia rozšírenej rady zainteresovaných strán budú priebežne informovaní o hlavných činnostiach a výstupoch Partnerstva. Vstup do tejto rady je jedinečnou príležitosťou prispieť k identifikácii a spoluvytváraniu potrieb v oblasti výskumu a inovácií, ktorými sa má partnerstvo zaoberať, a pomôcť dosiahnuť rozsiahle systémové zmeny. Členovia tejto rady prinášajú aj svoje vlastné špecifické odborné znalosti, ktoré prispievajú k preklenutiu rozdielov medzi výskumom a inováciami a k zlepšeniu prepojenia medzi vedou a politikou/vedou a spoločnosťou.

Byť členom rozšírenej rady zainteresovaných strán Biodiversa+ znamená byť súčasťou multikultúrneho a multisektorového fóra, ktoré sa snaží podporovať implementáciu Európskej stratégie pre biodiverzitu do roku 2030 budovaním mosta medzi vedou, politikou a praxou. Zapojenie sa do programu Biodiversa+ je jasným záväzkom zvýšiť excelentnosť výskumu biodiverzity v Európe, vrátiť prírodu do našich životov a prispieť svojou úlohou k tomu, aby sa biodiverzita v Európe v nasledujúcom desaťročí obnovila.

Ako vyjadriť záujem vašej organizácie o zapojenie?

Použite tento > formulár < na vyjadrenie záujmu organizácie.

Členstvo v rozšírenej rade zainteresovaných strán je otvorené na základe žiadosti zainteresovaných organizácií a podlieha výberu výkonnou radou a schváleniu valným zhromaždením partnerstva. Rada sa obnovuje každých 3,5 roka prostredníctvom verejnej výzvy na prejavenie záujmu, do ktorej sa môžu prihlásiť všetky príslušné organizácie. Členmi rozšírenej rady zainteresovaných strán sú organizácie, ktoré si môžu slobodne vybrať svojho zástupcu.

Výzva na prejavenie záujmu je otvorená do 17. decembra 2021.

Schválenie členstva valným zhromaždením Biodiversa+ sa očakáva do konca januára 2022.

Prvé zasadnutie rozšírenej rady zainteresovaných strán Biodiversa+ sa očakáva koncom februára/marca 2022.

Viac informácií a odkazy:

Vzor vyjadrenia záujmu >na stiahnutie vo formáte .docx<

Zhrnutie európskeho partnerstva v oblasti biodiverzity Biodiversa+ >na stiahnutie vo formáte .pdf<

Referenčný rámec rozšírenej rady zainteresovaných strán Biodiversa+ >na stiahnutie vo formáte .pdf<

Výzva je otvorená do 17. decembra 2021 !

Zdroj: Biodiversa+, 23.11.2021, nakh