Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako vytvoriť európsky rámcový program pre výskum

Prebiehajúce prípravy na formovanie 10. rámcového programu EÚ. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Keďže sa rok 2023 chýli ku koncu a prichádza rok 2024, sme tu, aby sme vás informovali o prípravách prebiehajúcich na formovanie 10. rámcového programu (RP).

10. RP sa nezačne skôr ako v roku 2028, ale rok 2024 bude veľkým rokom pre nasledujúci sedemročný výskumný program, pričom Európska komisia začne kresliť obrysy pred komplexným návrhom v roku 2025.

Kľúčové (predbežné) dátumy:

 • Január 2024 – zverejnenie ex-post hodnotenia výskumného programu Horizont 2020 na roky 2014 – 2020 a toho, ako sa minul jeho rozpočet vo výške 80-miliárd EUR

 • Jún 2024 – členské štáty načrtnú svoju víziu v správe pracovnej skupiny 10. rámcového programu pre Európsky výskumný priestor a výboru pre inovácie (ERAC)

 • Október 2024 – Expertná skupina Komisie vedená bývalým ministrom pre vedu Portugalska Manuelom Heitorom zverejní svoju nezávislú správu o budúcnosti európskeho výskumu a inovácií

 • Začiatkom roku 2025 má byť zverejnené priebežné hodnotenie programu Horizont Európa

 • Do 1. júla 2025 bude predstavený oficiálny návrh Komisie pre 10. RP

 • Jeseň 2025 – členské štáty začnú rokovania o navrhovanom rámcovom programe

 • Začiatok roku 2026 – členské štáty dosiahnu dohodu a začnú sa rokovania s Európskym parlamentom

 • Koniec roka 2026 – (dúfajme) dohoda o 10. RP, pričom Komisii zostáva rok na prípravu programu

 • 2027 – hlavy štátov a parlamentu stanovili sedemročný rozpočet EÚ vrátane financovania 10. rámcového programu

 • 2028 – začína sa 10. RP

Práce na nástupcovi programu Horizont Európa sa naplno rozbehli vo februári 2023, keď Európska komisia zverejnila výsledky verejnej konzultácie o 10. rámcovom programe.

Záverom bola výzva výskumnej komunity, aby program rástol, s jasnou víziou a dobrou rovnováhou medzi základnou a aplikovanou vedou.

Poslanci Európskeho parlamentu, výskumné združenia, univerzity a priemysel počas roka opakovane žiadali, aby mal 10. RP rozpočet vo výške 200-miliárd EUR.

Existujú však varovné signály, že táto požiadavka je nereálna. Poslanci museli bojovať, aby získali späť škrty vo výške 400-miliónov EUR z rozpočtu na výskum na rok 2024, ktorý navrhli členské štáty.

Okrem toho súčasný sedemročný výskumný program Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR čelí v januári 2024 zníženiu o 2,1-miliardy EUR, čo vytvára pochmúrny obraz budúcnosti výskumu a inovácií financovaných EÚ.

Blíži sa boj o silný a dobre financovaný výskumný program. Tu sú kľúčové procesy, ktoré budú formovať 10. RP, kde sa vytýčia rozpočtové bojové línie a ktoré oblasti rámcového programu budú najviac sporné.

Čo robila Komisia?

Plánovanie 10. RP sa začalo v Európskej komisii, pričom prebiehajú rôzne pracovné oblasti.

Jedným z nich je ex-post hodnotenie programu Horizont 2020. To bude dokončené a zverejnené do konca januára 2024. Jeho závery povedia Komisii, čo fungovalo a čo nie, pričom sa zohľadnia pri príprave 10. rámcového programu.

Pre odborný názor Komisia vytvorila 15-člennú skupinu, ktorej predsedá Heitor, aby sa pozrela na strategický plán na posledné tri roky programu Horizont Európa a predložila odporúčania pre 10. RP. Očakáva sa, že táto skupina poskytne svoje rady do októbra 2024.

Predtým expertná skupina sľubuje, že zo všetkých strán získa spätnú väzbu o tom, ako by mal vyzerať ďalší výskumný program, a usporiada interaktívne podujatie so zainteresovanými stranami počas výročnej konferencie Komisie Dni výskumu a inovácií v marci 2024.

V rámci Komisie bola vytvorená osobitná pracovná skupina, ktorá spája príslušné generálne riaditeľstvá s prepojením na výskum vrátane zdravotníctva, dopravy a digitálnych technológií.

Komisia tiež zhromažďuje pozičné dokumenty, údaje a analýzy na zostavenie priebežného hodnotenia programu Horizont Európa, ktoré bude dokončené a zverejnené začiatkom roka 2025. Medzi dokumenty, ktoré budú súčasťou tohto hodnotenia, patrí správa skupiny expertov, vstupy od zainteresovaných strán a správ, ktorú zostavuje osobitná pracovná skupina zložená zo zástupcov členských štátov prostredníctvom ERAC.

Čo robia členské štáty?

Kým Komisia pripraví pôdu, členské štáty predložia svoje požiadavky prostredníctvom špeciálnej pracovnej skupiny ERAC, ktorá poskytne hlavný príspevok k 10. RP od národných vlád.

Zástupcovia výskumnej politiky každého členského štátu majú svoje miesto v ERAC. Zhromažďovanie názorov každej vlády prináša vysoké riziko oslabenej správy, v ktorej je každý nápad zredukovaný na najmenšieho menovateľa.

Zasvätení však tvrdia, že rozhovory boli produktívne a existuje chuť vytvoriť niečo podstatné. Záverečná správa nemusí vidieť, že členské štáty budú hovoriť jedným hlasom, ale vysvetlí rozdiely v názoroch a cestu vpred.

Skupina má za sebou ešte štyri stretnutia, pričom takmer hotová správa bude prerokovaná v apríli 2024. Konečná verzia bude prijatá v júni 2024.

Potom začnú členské štáty lobovať u Komisie individuálne. Môžeme očakávať, že sa vytvoria tábory (a tieto frakcie sa už zhromažďujú): medzi inými veľké členské štáty, malé, francúzsko-nemecká koalícia, rozširujúce sa krajiny, stredomorské zoskupenia a G7.

Rozpočtové starosti a dohady

Veľkou otázkou bude rozpočet, ktorý nie je darom tvorcov politík v oblasti výskumu, ale kolégia komisárov, ministrov financií a v konečnom dôsledku aj hláv štátov spolu s Parlamentom.

Rozpočet bude navrhnutý ako súčasť sedemročného viacročného finančného rámca EÚ (VFR). Čísla budú do značnej miery určované politikou a informované na základe preskúmania výdavkov, ktoré posúdi, ako sa súčasnému rozpočtu podarilo splniť svoje ciele v oblastiach, ako sú klimatické a digitálne politiky.

Výskumná komunita chce aspoň zdvojnásobiť súčasný rozpočet Horizont Európa vo výške 95,5-miliardy EUR, ale je nepravdepodobné, že sa mu to podarí, keďže výdavky nemeckej vlády sú v inštitucionálnej kríze a verejné financie sa v celom bloku míňajú. Okrem stresu na národnej úrovni sú tu pôžičky z fondu obnovy, ktoré bude musieť EÚ splatiť. Niektorí zasvätení teraz špekulujú, že 10. RP bude mať šťastie, že získa 95,5-miliardy EUR plus navýšenie na vyrovnanie inflácie.

V predchádzajúcom formulári bude rozhodnutie o rozpočte 10. RP na poslednú chvíľu. Keď sa rokovalo o predchádzajúcom VFR, kolégium komisárov schválilo návrh rozpočtu až v posledný deň. Návrh potom pristál v rukách členských štátov a parlamentu, ktoré sa k dohode o sedemročnom rozpočte EÚ dohodli až v polovici decembra 2020 po 14-hodinovom rokovaní. To bolo len 20 dní predtým, ako mal v roku 2021 začať nový rozpočet.

Zasvätenci Komisie dúfajú, že rokovania o VFR budú tentoraz hladšie, pretože po jeho sformovaní po európskych voľbách v júni bude na mieste nová Komisia, ktorá predloží návrh a následne bude rokovať s členskými štátmi a Parlamentom o ďalšom VFR.

Akokoľvek to dopadne, rozpočet 10. RP bude nevyhnutne zložitá otázka. Aj keď je nepravdepodobné, že by sa členské štáty v správe ERAC venovali rozpočtovým úvahám, pri navrhovaní svojich plánov majú na zreteli rôzne rozpočty, od 50-miliárd EUR do 200-miliárd EUR.

Heitor medzitým sľúbil, že expertná skupina sa nebude vyhýbať rozhovorom o rozpočtoch a zdôrazní dôležitosť toho, aby členské štáty investovali peniaze do národných rozpočtov na výskum a inovácie, aby pomohli Európe dosiahnuť jej ciele v oblasti zelenej a digitálnej suverenity.

Oblasti Horizontu Európa, o ktorých sa bude diskutovať

V programe Horizont Európa boli zavedené rôzne nové iniciatívy, fondy a nástroje a nie všetky sú populárne. Nasledujúce sú sporné a mohli by vzbudiť najväčšiu diskusiu:

 • Základné verzus aplikované: Vo všeobecnosti existuje zhoda, že v 2. pilieri programu Horizont Európa, hlavná vec „Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu“, existuje nerovnováha, ktorú chcú zainteresované strany napraviť. Existuje však malá zhoda o tom, ako to riešiť, pričom univerzity tvrdia, že výskum na vytvorenie základných konceptov a ich overenie v laboratóriu sa zanedbáva, zatiaľ čo priemysel tvrdí, že teraz je čas zamerať zdroje na demonštráciu technológií vo veľkom rozsahu a uvedenie inovácií na trh. Európska rada pre výskum (ERC), ako hlavný orgán financujúci základný výskum v rámci Horizontu Európa, tvrdí, že potrebuje viac peňazí, zatiaľ čo hlavný financovateľ inovácií, Európska rada pre inovácie (EIC), tvrdí, že Európa potrebuje rýchlo viac strategických technológií. Dosiahnutie správnej rovnováhy bude jednoduchšie len vtedy, ak 10. RP dostane výrazne vyšší rozpočet ako Horizont Európa.

 • Budúcnosť misií: Boli vymyslené ako nový nástroj pre Horizont Európa, ktorého cieľom je mobilizovať zmenu vložením peňazí do počiatočných projektov zameraných na ciele a vytvárania sietí na úrovni politiky, ale zatiaľ nepriniesli veľa hmatateľného úspechu. V akej forme by tieto projekty mali pokračovať, môže byť spornou otázkou.

 • Budúcnosť opatrení na rozšírenie: Niektorí sú proti myšlienke účelového financovania pre krajiny, ktoré sa snažia získať granty v pravidelných výzvach. Iní hovoria, že je potrebné odstrániť rozdiely medzi východom a západom. Ale takmer každý súhlasí s tým, že súčasná kombinácia rozširujúcich nástrojov nefunguje dobre. Môžeme očakávať čokoľvek od drobných úprav až po kompletného celku – a zaručenú politickú bitku.

 • Kariéra vo výskume: V roku 2023 sa dosiahol určitý pokrok v prípade tých, ktorí bojujú za zlepšenie kariéry vo výskume, pričom ministri EÚ v tejto súvislosti prijali spoločné odporúčania. Ale ako jeden z ľudí, ktorí to vedú, chce Heitor viac, pričom odporúčania opisuje len ako veľmi, veľmi malý krok a vyzýva na kroky na vytvorenie systému monitorovania kariéry vo výskume a nového pilotného systému financovania na zlepšenie pracovných podmienok. Očakávajte pokračujúcu diskusiu o tom, keď sa bude 10. RP formovať.

 • Platforma Strategické technológie pre Európu: Začala fungovať začiatkom roku 2023 ako Európsky fond suverenity, podporovaný predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, s cieľom zlepšiť postavenie Európy v oblasti zelených technológií. Nakoniec sa zmenil na Platformu strategických technológií pre Európu (STEP), fond na rozvoj hlbokých technológií, čistých technológií a biotechnológií. STEP mal byť zlúčením existujúcich prostriedkov doplnených 10-miliardovou injekciou nových prostriedkov od členských štátov. Do konca roku 2023 sa znížila na skromných 1,5-miliardy EUR bez nových peňazí. Rokovania prebiehajú, ale predpoklad STEP, ktorý má podporiť investície EÚ do kľúčových technológií, sa prenesie do 10. rámcového programu.

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 20. 12. 2023, autor: rpa