Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Ako Spoločný podnik pre čistý vodík podporuje prechod na čisté vodíkové hospodárstvo

Spoločný podnik pre čistý vodík(CH2 JU) od svojho vzniku v novembri 2021 vyhlásil dve výzvy na predkladanie projektových návrhov, ktoré boli spolufinancované z rozpočtu programu Horizont Európa (HE). Výzva na rok 2022 bola vyhlásená 31. marca 2022 a druhá výzva na rok 2023 dňa 17. januára 2023.

Do prvej výzvy bolo predložených celkovo 153 projektových návrhov, v ktorých bolo zapojených 1 524 organizácií z 61 rôznych krajín, čo dokazuje stále rastúci záujem o výskumné vodíkové projekty. Zatiaľ čo sa súbežne implementujú projekty z predchádzajúceho rámcového programu H2020, do polovice júla 2023 sa Spoločnému podniku CH2 JU podarilo s úspešnými konzorciami podpísať 50 nových grantových dohôd a práve finišujú s prípravou grantov pre zvyšné 3 konzorciá.

Schválené projekty výrazne posunú výskum vodíkových technológií s cieľom zvýšiť účinnosť a znížiť náklady na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov, ďalej rozvíjať riešenia skladovania a distribúcie vodíka a stimulovať využívanie nízkouhlíkového vodíka v energeticky náročných odvetviach, letectve alebo ťažkej nákladnej doprave.

Finančný príspevok v objeme 68,2 milióna EUR bude naďalej podporovať výskum výroby vodíka z obnoviteľných zdrojov, najmä financovanie vývoja európskej technológie elektrolyzérov, ako sú nové konštrukcie elektrolyzérov pre pokročilú a škálovateľnú výrobu, a pomôže pri vývoji nízkoteplotných a vysokoteplotných elektrolyzérov schopných vyrábať vodík pri vysokom tlaku.

Okrem toho financovanie podporí integráciu 30 MW elektrolyzéra do rafinérie v juhovýchodnej Európe, kde sa okrem vodíka bude v procesoch rafinérie využívať aj kyslík a prebytočné teplo z elektrolyzéra, a 10MW elektrolyzéra v severozápadnej Európe na pobrežnom člne. Okrem elektrolýzy sa budú financovať aj alternatívne spôsoby výroby ekologického vodíka, ako je priame využitie slnečného tepla v termochemických cykloch na výrobu vodíka z obnoviteľných zdrojov.

Ďalších 38,9 milióna EUR poputuje aj na podporu infraštruktúry distribúcie vodíka v celej EÚ, na vývoj technologických riešení pre vodíkové potrubia, ako je napríklad účinok vstrekovania rôznych zmesí zemného plynu a vodíka do nekovových materiálov plynových sietí a vývoj nového senzorového systému na detekciu únikov pre rôzne aplikácie vodíka/plynu, čím sa zabezpečí bezpečnosť používanej vodíkovej technológie. Okrem toho sa bude ďalej podporovať cestná distribúcia pri vývoji novej generácie prívesov na stlačený plyn v rúrkach so zvýšenou kapacitou. V rámci podpory ešte väčšej vodíkovej infraštruktúry a súvisiacich typov nosičov vodíka bude Spoločný podnik financovať riešenia inovatívneho krakovania amoniaku a riešenia na dehydrogenáciu kvapalných organických nosičov vodíka, pričom sa bude skúmať aj vývoj prototypu skvapalňovania na 100 ton denne a koncepcia veľkého zásobníka kvapalného vodíka na prepravu s kapacitou 10 ton.

Pokiaľ ide o infraštruktúru vodíkových čerpacích staníc zdroje z HE podporia rozšírenie nového kompresného systému zameraného na lepšiu dostupnosť, nižšie náklady a vyššiu účinnosť, vývoj protokolov o čerpaní paliva, ako aj vylepšených komponentov, ktoré pomôžu riešiť požiadavky náročných aplikácií, a zlepšenie mechanizmov zabezpečenia kvality pre vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov.

End-use applications: aplikácie konečného využitia, naďalej sa budú poskytovať finančné prostriedky na rôzne technologické riešenia v oblasti dopravy, ale aj na čistú výrobu tepla a energie.

Transport applications: 91,5 milióna EUR bude určených na podporu inovatívnych membránových elektródových zostáv (MEA) a zásobníkov palivových článkov s protónovou výmenou (PEMFC) pre ťažké úžitkové vozidlá a vývoj palivových článkov, ako aj kryogénnych a ľahkých skladovacích systémov pre letectvo. S cieľom maximalizovať synergie pri výskumných činnostiach a prideľovaní finančných prostriedkov SP pre čistý vodík úzko spolupracuje so SP pre čisté letectvo (Memorandum o porozumení). Spoločný podnik pre čistý vodík bude tiež pokračovať v demonštrovaní rôznych technologických riešení v reálnej praxi, ako napríklad poskytovanie podpory projektu H2Accelerate pre najmenej 150 ťažkých nákladných vozidiel (kamiónov) pozdĺž koridorov TEN-T; tento projekt sa bude realizovať v synergii s programom CEF – Nástroja na prepájanie Európy, ktorý podporí potrebnú infraštruktúru na dopĺňanie paliva. Okrem toho sa v rámci ďalšieho vlajkového projektu predvedie najmenej päť vnútrozemských plavidiel s palivovým výkonom nad 500 kW v úzkej súčinnosti s partnerstvom pre vodnú dopravu s nulovými emisiami.

Okrem toho sa v rámci ďalšieho vlajkového projektu v úzkej súčinnosti s partnerstvom Zero Emission Waterborne predvedie najmenej päť vnútrozemských plavidiel s palivovým výkonom nad 500 kW. Podobne, v prípade aplikácií čistého tepla a energie sa bude zo 17,7 milióna EUR financovať riešenie inovatívnych výrobných procesov pre systémy a komponenty palivových článkov na báze tuhých oxidov s priamym zapojením automatizácie alebo výrobcov zariadení.

Cross-cutting issues:

Okrem činností v oblasti výskumu a inovácií poputuje 8,5 milióna EUR na podporu projektov zameraných na rôzne prierezové otázky, ako je zvyšovanie povedomia verejnosti, dôvery a akceptácie vodíkových technológií, zvyšovanie úrovne bezpečnosti vodíkových technológií a aplikácií, bezpečnostné aspekty manipulácie s kvapalným vodíkom na verejných priestranstvách a vplyv vstrekovania vodíka do prepravnej a distribučnej siete plynu. Výstupy z týchto projektov poskytnú podklad pre tvorbu legislatívnych nariadení, kódexov a noriem. Okrem toho sa na základe výsledkov predchádzajúcich a prebiehajúcich projektov poskytne financovanie na validáciu technických a metrologických požiadaviek na meracie zariadenia používané v plynárenských distribučných a prepravných sieťach, pričom sa očakáva, že výsledkom týchto činností bude definovanie limitov a tolerancií vodíka pre v súčasnosti používané meracie zariadenia, ktoré sa budú realizovať v súčinnosti s činnosťami Európskeho metrologického programu pre inovácie a výskum (EMPIR) a Európskeho partnerstva v oblasti metrológie (EURAMET).

Keďže vodíkové údolia zostávajú jednou z hlavných priorít EÚ, pretože sú kľúčové pre zvýšenie výroby ekologického vodíka, jeho dodávky a následne pre uspokojenie rastúceho dopytu zo strany priemyslu, dopravy a iných odvetví, rozpočet spoločného podniku bol doplnený o ďalších 200 miliónov EUR prostredníctvom programu REPowerEU s cieľom zdvojnásobiť počet vodíkových údolí v Európe do roku 2025. Celkovo 9 návrhov vodíkových údolí predložených v rámci výzvy 2022 bolo vyzvaných na prípravu grantovej dohody v období od konca roka 2022 do začiatku roka 2023. Pri celkovej žiadosti o financovanie vo výške 105,4 milióna EUR sa očakáva, že tieto údolia zmobilizujú investície vo výške najmenej päťnásobku finančných prostriedkov poskytnutých EÚ alebo vo výške viac ako 0,5 miliardy EUR.

Dve vodíkové údolia sú veľkokapacitné, t. j. produkujú najmenej 5 000 ton H2/rok. Prvé sa bude rozprestierať v oblasti severného Jadranu (zahŕňajúcej Chorvátsko, autonómnu oblasť Friuli Venezia Giulia v Taliansku a Slovinsko) a cieľom druhého je vybudovať vodíkový koridor v krajinách Baltského mora vrátane Estónska a južného Fínska. Okrem toho sa bude financovať vznik sedem vodíkových údolí menšieho rozsahu (minimálne 500 ton H2/rok), ktoré sa zameriavajú na oblasti Európy bez vodíka alebo s jeho obmedzeným výskytom, a to v regiónoch Bulharska (Stará Zagora), Grécka (Kréta a Korint), Írska (Galway), Talianska (Lombardia), Turecka (Južná Marmara) a Luxemburska. Celkovo by sa v rámci prebiehajúcich vodíkových údolí podporovaných Spoločným podnikom mohlo v 12 európskych krajinách vyrobiť viac ako 15 000 ton vodíka ročne.

Do druhej výzvy na rok 2023 bolo predložených 132 projektových návrhov s orientačným rozpočtom 195 miliónov EUR, ktoré pokrývajú výskumné a inovačné činnosti v celom vodíkovom hodnotovom reťazci. Hodnotenie ešte prebieha a žiadatelia budú čoskoro informovaní o výsledkoch. Podpísanie ďalších 25 – 30 grantov s úspešnými žiadateľmi sa očakáva do konca roka 2023.

Viac informácií získate od príslušného národného kontaktého bodu.

Zdroj: CH2 JU, 2. 8. 2023, mit