HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Validating and further developing indicators for soil health and functions

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02: Validating and further developing indicators for soil health and functions – RIA

Monitorovanie pôdy sa týka vývoja, harmonizácie, podávania správ a klasifikácie spoľahlivých ukazovateľov na určenie stavu a zmien v zdraví pôdy. Tieto ukazovatele zase určujú prevádzkové aspekty monitorovacieho systému z hľadiska rámca odberu vzoriek, odberu a uchovávania vzoriek, laboratórnej analýzy a časových aspektov.

V rámci projektu riešitelie pomôžu vypracovať a realizovať harmonizovanú štruktúru podávania správ na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni. Konkrétnejšie

 • budú testovať ukazovatele navrhnuté v realizačnom pláne vykonávania misie
 • vypracujú metodiku na spojenia navrhovaných ukazovateľov do koherentného indexu zdravia pôdy;
 • identifikujú ľahšie monitorovateľné ukazovatele zdravia pôdy
 • preukážu prepojenie medzi navrhovanými ukazovateľmi, pôdnymi funkciami a ekosystémovými službami podporovanými pôdou
 • porovnajú a zharmonizujú navrhované ukazovatele pre celý rad typov pôdy, využívania pôdy a klimatických zón v EÚ a pridružených krajinách a určia  prijateľné limity alebo prahové hodnoty
 • budú aktualizovať ukazovatele na základe spätnej väzby po monitorovacích kampaniach alebo vstupoch údajov
 • vypracujú odporúčania pre integrovaný rámec odberu vzoriek
 • podporia vytvorenie dashboard pre zdravie pôdy v rámci strediska EÚ pre monitorovanie pôdy

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah