HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

The European Innovation Procurement Awards

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.04.2021, 00:00
 • Uzávierka
  29.07.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2021-InnovationProcurementAwards
 • Rozpočet
  300 tis. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

Európska cena za obstarávanie inovácií ocení európskych verejných aj súkromných obstarávateľov za ich snahu o propagáciu obstarávania inovácií a za inovatívne spôsoby obstarávania. Jej cieľom je tiež zdôrazniť dôležitosť blízkej kooperácie medzi obstarávateľom a dodávateľom v celom procese obstarávania.

V roku 2021 sa bude táto cena udeľovať v troch kategóriách:

 • Stratégia obstarávania inovácií (Innovation Procurement Strategy Award): cena za najlepšiu dlhodobú stratégiu/akčný plán podporujúcu rôzne spôsoby obstarávania inovácií a udržateľné riešenia a praktiky
 • Odpoveď na problémy spoločnosti (Facing Societal Challenges Award): cena za praktiky obstarávania inovácií čeliace pandémii Covid-19
 • Vodcovstvo v obstarávaní (Procurement Leadership Award): cena pre výnimočných jednotlivcov, ktorí motivujú svoj tím k úspechu a podporujú praktiky obstarávania inovácií

Podrobnosti jednotlivých cien sú špecifikované v Pracovnom programe EIC pre rok 2021.

Kontakt pre viac informácií.