HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Standing up for democracy

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  Standing up for democracy (HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01)
 • Rozpočet
  75 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

Destinácia 1 má za cieľ oživiť demokratické riadenie a zlepšiť dôveru v demokratické inštitúcie. Má pomôcť chrániť základné práva na posilnenie aktívneho a inkluzívneho občianstva, posilniť zodpovednosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a politík založených na zákonoch. Aktivity by mali chrániť slobody a právny štát a chrániť demokraciu pred viacrozmernými hrozbami. Zameriava sa na rozšírenie politickej účasti, sociálneho dialógu a sociálneho začlenenia, občianskej angažovanosti a rodovej rovnosti.

Témy:

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-01: Detecting, analysing and countering foreign information manipulation and interference  / Detekovanie, analýza a boj proti zahraničnej informačnej manipulácii a zasahovaniu 

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-02: Developing a better understanding of information suppression by state authorities as an example of foreign information manipulation and interference / Rozvoj lepšieho porozumenia potláčania informácií štátnymi orgánmi ako príkladu zahraničnej manipulácie s informáciami a zasahovania

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-03: New approaches for combatting corruption and other undue influences on political decision-making / Nové prístupy v boji proti korupcii a iným neoprávneným vplyvom na politické rozhodovanie  

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04: The emotional politics of democracies / Emocionálna politika demokracií

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-05: The climate imperative and its impact on democratic governance / Klimatický imperatív a jeho vplyv na demokratické riadenie

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-06: Democratic governance for times of disruptive changes to the social contract / Demokratická správa vecí verejných počas obdobia zlomových zmien v oblasti spoločenskej zmluvy

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-07: Intersectionality and equality in deliberative and participatory democratic spaces / Intersekcionalita a rovnosť v deliberatívnom a participatívnom demokratickom priestore        

HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-08: Political perspectives for the Eastern Neighbourhood and the Western Balkans / Politické perspektívy pre východné susedstvo a západný Balkán      

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 14.12.2022