HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sea basin lighthouse – coordination activities

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  12.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-02
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2021-OCEAN-04-02 Baltic and North Sea basin lighthouse – coordination activities – CSA

Lighthouses /majáky predstavujú centrá a platformy na podporu vývoja a zavádzania transformačných inovatívnych riešení kvôli zabezpečeniu pokroku pre dosiahnutie cieľov misie. Zároveň by mali podporiť dosiahnutie významného vplyvu na spoločnosť v povodiach riek a morí prostredníctvom vedy a technológií. Lighthouse /maják misie by mal dodržiavať Lighthouse implementation charter aby sa tak zabezpečil politický záväzok k vykonávaniu majáka.

Je potrebné aby návrhy v rámci tejto témy spájali navzájom sa dopĺňajúce verejné a/alebo súkromné organizácie a siete, čo umožní integrovať heterogénne odborné znalosti. Cieľom takéhoto spojenie je

 • podporiť zavádzanie lighthouse / majáka v povodiach Baltského a Severného mora / Baltic and North Sea basin lighthouse a
 • poskytovať široké portfólio služieb zabezpečujúcich vývoj a zavádzanie inovatívnych riešení zameraných na ciele misie Oceány, moria a vody v oblasti majáka.

Očakáva sa, že návrhy budú vychádzať z existujúcich riadiacich štruktúr a sietí a príslušných existujúcich činností budú ich spájať a budú sa týkať

 • riadenia a vytvárania sietí majákov v povodí Baltského a Severného mora
 • komunikácia, monitorovanie a prispievanie k celkovému vykonávaniu misie
 • rozvíjať a podporovať inovačný ekosystém v povodiach Baltského a Severného mora

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh