HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectives

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2021, 00:00
 • Uzávierka
  24.03.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Dohoda o pôde pre Európu

HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01: From knowledge gaps to roadmaps on soil mission objectives CSA

Koordinácia a vykonávanie misie vyžaduje výborný prehľad o existujúcich poznatkoch, ale aj o medzerách v nich. Okrem toho aj poznanie rozhodujúcich faktoroch ovplyvňujúcich zdravie pôdy. Riešitelia budú musieť dosiahnuť jednotné chápanie možností opatrení v oblasti zdravia pôdy. Pre jednotlivé osobitné ciele misie budú musieť vypracovať roadmaps on soil mission objectives / realizačné plány opatrení misie, ktoré zohľadnia potreby rôznych disciplín a odvetví.

Osobitnú pozornosť budú musieť riešitelia venovať identifikácii potrieb výskumu a vývoja v oblasti využívania pôdy okrem poľnohospodárstva aj v iných oblastiach, keďže sa v minulosti tejto problematike nevenovala dostatočná pozornosť.

V rámci realizácie vypracujú

 • komplexnú analýzu rozhodujúcich faktorov ovplyvňujúcich zdravie pôdy zameranú na prax
 • zhodnotia existujúce medzery v poznatkoch a vedomostiach vo vzťahu k všetkým ôsmim špecifickým cieľom misie
 • realizačné plány pre jednotlivé ciele misie a
 • operačný rámec pre dohľad, monitorovanie a hodnotenie rozvíjajúceho sa portfólia výskumu a vývoja misie na základe identifikovaných cieľov a očakávaných výsledkov v navrhovanom časovom rámci

Viac informácií:

Implementation plan, The Soil Deal for Europe

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah