HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Reshaping democracies

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  20.01.2022, 00:00
 • Uzávierka
  20.04.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01
 • Rozpočet
  81 mil. Euro €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

Destinácia 1 má za cieľ oživiť demokratické riadenie a zlepšiť dôveru v demokratické inštitúcie. Má pomôcť chrániť základné práva na posilnenie aktívneho a inkluzívneho občianstva, posilniť zodpovednosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a politík založených na zákonoch. Aktivity by mali chrániť slobody a právny štát a chrániť demokraciu pred viacrozmernými hrozbami. Zameriava sa na rozšírenie politickej účasti, sociálneho dialógu a sociálneho začlenenia, občianskej angažovanosti a rodovej rovnosti.

Call 2022 – Reshaping democracies / Pretváranie demokracií

Témy:

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-01: Artificial intelligence, big data and democracy / Umelá inteligencia, big data (veľké dáta) a demokracia

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-02: The future of democracy and civic participation / Budúcnosť demokracie a účasť občanov

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-03: The impact of inequalities on democracy / Vplyv nerovností na demokraciu

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-04: Education for democracy / Vzdelávanie pre demokraciu

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-05: Evolution of political extremism and its influence on contemporary social and political dialogue / Vývoj politického extrémizmu a jeho vplyv na súčasný sociálny a politický dialóg

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-06: Media for democracy – democratic media / Médiá pre demokraciu – demokratické médiá

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-07: Politics and the impact of online social networks and new media / Politika a vplyv online sociálnych sietí a nových médií

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-08: Representative democracy in flux / Zmeny v zastupiteľskej demokracii

HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-01-09: Global governance for a world in transition: Norms, institutions, actors / Globálne vládnutie vo svete v procese zmeny: Normy, inštitúcie, aktéri

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 14.1.2022