HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Research and innovation on cultural heritage and CCIs – 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01
 • Rozpočet
  78 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu – budovanie našej budúcnosti na základe minulosti

Destinácia 2 podporuje lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšuje jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Témy:

GREEN / ZELENÉ

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-01: Advanced technologies for remote monitoring of heritage monuments and artefacts / Pokročilé technológie na diaľkové monitorovanie pamiatok a predmetov kultúrneho dedičstva   

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-02: Cultural and creative industries for a sustainable climate transition / Kultúrny a kreatívny priemysel pre udržateľnú zmenu klímy     

DIGITAL / DIGITÁLNE

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-03: Re-visiting the digitisation of cultural heritage: What, how and why? / Prehodnotenie digitalizácie kultúrneho dedičstva: Čo, ako a prečo?       

INNOVATIVE / INOVATÍVNE

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-04: Cultural heritage in transformation – facing change with confidence / Kultúrne dedičstvo v procese transformácie – čeliť zmenám s istotou 

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-05: Fostering socio-economic development and job creation in rural and remote areas through cultural tourism / Podpora sociálno-ekonomického rozvoja a tvorby pracovných miest vo vidieckych a odľahlých oblastiach prostredníctvom kultúrneho cestovného ruchu     

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-06: A world leading European video game innovation system / Svetovo popredný európsky systém inovácií v oblasti videohier          

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-07: Promoting cultural literacy through arts education to foster social inclusion / Podpora kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckého vzdelávania na podporu sociálneho začlenenia   

HORIZON-CL2-2023-HERITAGE-01-08: Cultural and creative approaches for gender-responsive STEAM education / Kultúrne a tvorivé prístupy pre rodovo citlivé STEAM vzdelávanie         

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 14.12.2022