HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Past, present and future of democracies

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  04.10.2023, 00:00
 • Uzávierka
  07.02.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01
 • Rozpočet
  95.00 mil €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 1 – Inovatívny výskum v oblasti demokracie a správy vecí verejných

Destinácia 1 má za cieľ oživiť demokratické riadenie a zlepšiť dôveru v demokratické inštitúcie. Má pomôcť chrániť základné práva na posilnenie aktívneho a inkluzívneho občianstva, posilniť zodpovednosť, transparentnosť, efektívnosť a dôveryhodnosť inštitúcií a politík založených na zákonoch. Aktivity by mali chrániť slobody a právny štát a chrániť demokraciu pred viacrozmernými hrozbami. Zameriava sa na rozšírenie politickej účasti, sociálneho dialógu a sociálneho začlenenia, občianskej angažovanosti a rodovej rovnosti.

Výzva sa otvorila: 4. 10. 2023.

Uzávierka: 07.02.2024 do 17:00 hod.

Témy:

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-01: Protest politics and cultures of opposition in democracy / Protestná politika a kultúry opozície v demokracii

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-02: Multilevel governance in times of digital and climate transitions / Viacúrovňové riadenie v časoch digitálnych a klimatických zmien

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-03: What is the long-term impact of rule of law and other European values on socio-economic outcomes? / Aký je dlhodobý vplyv právneho štátu a iných európskych hodnôt na sociálno-ekonomické výstupy?

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-04: The interrelation between social, cultural and political identities, as well as the sense of belonging, and democracies / Vzájomný vzťah medzi sociálnymi, kultúrnymi a politickými identitami, a pocitom spolupatričnosti a demokraciami

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-05: Gender-roles in extremist movements and their impact on democracy / Rodové úlohy v extrémistických hnutiach a ich vplyv na demokraciu

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-06: Computational Social Science approaches in research on democracy / Výpočtové prístupy sociálnych vied vo výskume demokracie

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-07: Digital democracy / Digitálna demokracia

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-08: Culture, the arts and cultural spaces for democratic participation and political expression, online and offline / Kultúra, umenie a kultúrny priestor pre demokratickú účasť a politické vyjadrenie, online a offline

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-09: The role and functioning of public administrations in democratic systems / Úloha a fungovanie verejnej správy v demokratických systémoch       

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-10: Political participation in multilingual spaces / Politická účasť vo viacjazyčných priestoroch

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-11: Future scenarios and young visions for European democracy 2040 / Scenáre budúcnosti a mladé vízie európskej demokracie do roku 2040

HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01-12: Testing and implementation of research results fostering democracy and governance / Testovanie a implementácia výsledkov výskumu podporujúceho demokraciu a správu vecí verejných

Zdroj: F&T portal, 3.10.2023, elz