HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Partnerships in Health (2022)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.10.2021, 00:00
 • Uzávierka
  21.04.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-HLTH-2022-CARE-10
 • Rozpočet
  100 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 1: Zdravie

HORIZON-HLTH-2022-CARE-10-01: European partnership on transforming health and care systems

Cieľom partnerstva je prispieť k prechodu na udržateľnejšie, odolnejšie, inovatívne a vysokokvalitné systémy zdravotnej starostlivosti zamerané na ľudí.

Partnerstvo zhromaždí kritické množstvo európskych, národných a regionálnych vedeckých zdrojov s cieľom efektívnejšie riešiť výzvy súvisiace s transformáciou systémov zdravotnej starostlivosti. Cieľom je uľahčiť prenos a zavádzanie nákladovo efektívnych technologických, servisných, organizačných a politických inovácií. 

Typ partnerstva: Spoločne financované

Partnermi môžu byť: Verejné zdravotnícke inštitúcie na národnej a regionálne úrovni; súkromné spoločnosti a filantropické organizácie; farmaceutické spoločnosti, IKT priemysel a spoločnosti zaoberajúce sa diagnostikou

Nadväznosť na predchádzajúce partnerstvo v H2020: Nadväzuje na predchádzajúce partnerstvá v rámci H2020 (EIP Active and Healthy Ageing; P2P Active and Assisted Living programme; JPI More Years, Better Lives).

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 06.10.2021, mob