HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

MSCA Staff Exchanges 2023

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  06.10.2023
 • Uzávierka
  28.02.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-MSCA-2023-SE-01
 • Rozpočet
  78 495 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Akcie "Marie Skłodowska-Curie"

Výzva MSCA Staff Exchanges umožňuje financovať siete pre medzinárodnú a medzisektorovú výmenu vedeckého a výskumného personálu, prípadne riadiacich, administratívnych a technických pracovníkov v rámci spoločného výskumného projektu. Cieľom je podporiť výmenu skúseností a poznatkov medzinárodne, ale aj medzi výskumom a trhom, či interakcie medzi akademickou a neakademickou sférou.

Podmienky výzvy: Konzorcium môžu vytvoriť univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti (vrátane malých a stredných podnikov). Musí sa jednať o min. 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE); ak sú organizácie z toho istého sektora – min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE.

Podporené budú projektové návrhy z akejkoľvek vednej disicplíny, prioritne projekty interdisciplinárne, zahŕňajúce medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu medzi zúčastnenými výskumnými tímami. Max. trvanie je 4 roky na realizáciu projektu, financovanie je vo forme jednotkových nákladov vo výške max. financovanie zahŕňa 360 osobomesiacov.

Užitočné dokumenty:

Bližšie informácie o výzve

Predkladanie žiadostí

Detailné informácie pre uchádzačov

Kontakt v SR pre viac informácií