HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean environment and zero pollution

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  28.03.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Komisia financuje výskum a inovácie prinášajúce riešenia ako sa vysporiadať so znečistením a ako zaručiť čistú a zdravú pôdu, vzduch, sladkú a morskú vodu pre všetkých. Usiluje sa zastaviť a predchádzať znečisteniu vôd, pôdy, ovzdušia, nahradenie škodlivých chemikálií, zlepšenie environmentálnej udržateľnosti a obehovosti biobázových systémov ako aj o zníženie environmentálnych vplyvov a znečistenia z potravinových systémov.

 • Halting pollution of air, soil and water 

Témy zamerané na Zastavenie znečisťovania ovzdušia, pôdy a vody majú identifikovať a demonštrovať prístupy k boju proti rozptýleným emisiám znečisťujúcich látok z pôdy a zdrojov.

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-01 Knowledge and innovative solutions in agriculture for water availability and quality – RIA

 • Addressing pollution in seas and ocean 

Témy majú vyplniť medzery o rizikách a dopadoch alebo vplyvy znečistenia z kontaminantov vzbudzujúcich obavy v morskom prostredí (najmä liečivá a endokrinné disruptory v kontexte meniaceho sa morského prostredia v dôsledku zmien klimatického systému.

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-02 Integrated assessment and monitoring of emerging pollutants in the marine environment – RIA

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-03 Tackling human and climate change induced pollution in the Arctic – building resilient socio-ecological systems –RIA

 • Increasing environmental performances and sustainability of bio-based processes and products 

Témy sa zaoberajú vývojom biologických opatrení na monitorovanie a sanáciu životného prostredia, na koncepciu udržateľnosti a obehovosti v biologických systémoch. Toto tiež zahŕňa chemické látky biologickej povahy, prísady a materiálové riešenia s cieľom odstraňovania uhlíka, stratégie chemických látok pre udržateľnosť a bezpečného, udržateľného navrhovania.

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-04 Environmental sustainability and circularity criteria for industrial bio-based systems – RIA

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-05 Industrial biotechnology approaches for improved sustainability and output of industrial bio-based processes – IA

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-06 Biosensors and user-friendly diagnostic tools for environmental services – RIA

 • Reducing the environmental impact and pollution in food systems 

Znižovanie environmentálneho dopadu a znečistenia potravinových systémov  predstavuje skupinu tém zameraných na rozšírenie našich poznatkov o znečistení ovzdušia, pôdy a vody, spôsobené rôznymi výrobnými postupmi a dodávkami potravín a na nájdenie možností zníženia dopadu potravinových systémov na životné prostredie a klímu. Patrí sem aj prevencia a znižovanie znečistenia plastami, ktoré pochádzajú z plastových obalov na potraviny.

HORIZON-CL6-2023-ZEROPOLLUTION-01-07 Strategies to prevent and reduce plastic packaging pollution from the food system – RIA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh