HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Engagement with stakeholders

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.06.2021, 00:00
 • Uzávierka
  07.10.2021, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02
 • Rozpočet
  6,50 mil. EUR €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Call 2021 – Engagement with stakeholders / Výzva 2021 – Spolupráca so zainteresovanými stranami

Destinácia 2 – Inovatívny výskum európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Cieľ: Podporiť lepší prístup a zapojenie sa do kultúrneho dedičstva a zlepšovať jeho ochranu, zveľaďovanie a obnovu. Výskum a inovácie podporia udržateľný rast a vytváranie pracovných miest prostredníctvom kultúrneho a kreatívneho priemyslu a prispejú k ich integrácii do európskej priemyselnej politiky ako hnacej sily inovácie a konkurencieschopnosti.

Témy:

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-01: Mobilising the network of National Contact Points in Cluster 2 / Mobilizovanie siete národných kontaktných bodov pre klaster 2      

HORIZON-CL2-2021-HERITAGE-02-02: Coordination of European cultural heritage research and innovation among Member States / Koordinácia výskumu európskeho kultúrneho dedičstva a inovácie medzi členskými štátmi                                          

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 22.6.2021