HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Inclusiveness in times of change

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  14.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  14.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2023- TRANSFORMATIONS-01
 • Rozpočet
  80 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Destinácia 3 podporí projekty, ktoré budú pomáhať pri riešení sociálnych, hospodárskych a politických nerovností, podporovať rozvoj ľudského kapitálu a prispievať ku komplexnej európskej stratégii inkluzívneho rastu. To tiež zahŕňa pochopenie a reakciu na dopady technologického pokroku a hospodárskej vzájomnej prepojenosti s ohľadom na sociálnu odolnosť.

Témy:

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-01: Remote working arrangements and their economic, social and spatial effects / Podmienky práce na diaľku a ich ekonomické, sociálne a priestorové účinky

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-02: Towards sustainable economic policy paradigms / Smerom k udržateľným paradigmám hospodárskej politiky

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-03: Global Shortages and Skill Partnerships / Globálny deficit a partnerstvá v oblasti zručností              

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-04: Bridging the migration research to policy gap / Preklenutie medzery medzi výskumom migrácie a politikou           

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-05: Efficiency and effectiveness of investment in high-quality education and training / Účinnosť a efektívnosť investícií do vysokokvalitného vzdelávania a odbornej prípravy

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-06: Mapping of longitudinal data and assessment of inequalities in education, training and learning achievements / Mapovanie longitudinálnych údajov a hodnotenie nerovností vo vzdelávaní, odbornej príprave a vzdelávacích výsledkoch      

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-07: Tackling European skills and labour shortages  / Riešenie nedostatku zručností a pracovnej sily v Európe

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-08: Integrated care solutions leading to better quality, person-centred long-term care and overcoming territorial inequalities in their provision / Integrované riešenia zamerané na kvalitnejšiu dlhodobú starostlivosť orientovanú na ľudí a prekonávanie teritoriálnych nerovností pri jej poskytovaní

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-09: Addressing housing inequalities in a sustainable, inclusive and affordable way / Riešenie nerovností v oblasti bývania udržateľným, inkluzívnym a cenovo dostupným spôsobom        

HORIZON-CL2-2023-TRANSFORMATIONS-01-10: Tackling inequalities in the green and digital transitions / Riešenie nerovností v rámci ekologického a digitálneho prechodu     

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 14.12.2022