HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Partnership on Innovative SMEs

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  11.01.2023, 00:00
 • Uzávierka
  22.03.2023, 17:00
 • Kontakt
 • Oblasť Horizontu
  Európske inovačné ekosystémy (EIE)

Podmienky výzvy European Partnership on Innovative SMEsEU Scheme (HORIZON-EIE-2023-INNOVSMES-01-01), ktorá bola otvorená 22. 12. 2022.

Hlavné očakávania od výzvy:

- zlepšený prenos znalostí v ekosystéme európskych inovatívnych malých a stredných podnikov (MSP) prostredníctvom zvýšenej a trvalej spolupráce medzi MSP, partnermi v oblasti verejného výskumu a akademickou obcou,
- zmiernenie ťažkostí v prístupe k financiám pre európske inovatívne MSP, príspevok k zvýšenému rastu a expanzii európskych inovatívnych MSP,
- lepší prístup európskych inovatívnych MSP na nové medzinárodné trhy alebo hodnotové reťazce, čo povedie k zlepšeniu trhového podielu a predaja pre európske inovatívne MSP, čím sa zvýši ich kapacita v zamestnanosti,
- zvýšenie verejného financovania výskumu a inovácií pre európske inovatívne MSP s cieľom podnietiť kvalitnejšiu spoluprácu a inovatívnejšie riešenia,
- zefektívnenie úsilia s cieľom podnietiť internacionalizáciu a spoluprácu európskych inovatívnych MSP, vyhnúť sa zbytočnej duplicite, zjednodušená ponuka pre príjemcov, dosiahnutie vyváženejšej geografickej účasti, zabezpečenie komplementárnosti v inovačných ekosystémoch celej Európy.
  
Záznam z informačného dňa EK k pracovnému programu EIE na roky 2023-2024 (s predstavením jednotlivých výziev) nájdete na tomto linku.

Uzávierka: 22. 3. 2023, 17:00 hod. bruselského času

Pracovný program EIE na roky 2023-2024

Národný kontaktný bod pre EIE: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk