HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

European Blue Parks – Protection and restoration solutions for degraded coastal and marine habitats

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  12.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.09.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01
 • ID témy
  HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01
 • Rozpočet
  17 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Misia: Oceán, moria a vody

HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-01 European Blue Parks – Protection and restoration solutions for degraded coastal and marine habitats – Innovation action

Návrhy v rámci tejto témy sa budú zaoberať degradáciou pobrežných a morských biotopov vrátane degradovaných biotopov morského dna a budú rozvíjať a demonštrovať riešenia ochrany a obnovy s cieľom modernizovať a zveľaďovať modrý prírodný kapitál EÚ.

Návrhy budú

 • riešiť prepojenie medzi morskými ekosystémami a ich biodiverzitou
 • venovať pozornosť zabezpečeniu odolnosti ekosystémových služieb identifikovaných oblastí voči zmene klímy
 • zaoberať sa vytváraním a dlhodobým udržiavaním primeraných podmienok pre biotopy a/alebo pre pohyb druhov a tiež na zvýšenie schopnosti prírody prispôsobiť sa zmene klímy
 • usilovať o najúčinnejšie a najúčinnejšie ochranné a reštaurátorské opatrenia prispôsobené konkrétnej biogeografickej oblasti alebo morskému regiónu
 • sa vzťahovať na širokú škálu ekosystémových funkcií a služieb využívajúcich koherentný a systémový prístup.

Predpokladá sa úzka spolupracovať s projektmi financovanými v rámci témy Mission Ocean HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01: Európske modré parky.

Očakáva sa, že návrhy ukážu, ako ich činnosti a výsledky dosiahnu ciele misie v súlade s časovým rámcom fáz misie, t. j.: do roku 2025 pre fázu „vývoja a pilotovania“ a do roku 2030 pre fázu zavádzania a zvyšovania stupnice.Špecifické tematické podmienky:

Očakáva sa, že aktivity dosiahnu TRL 5 až 7

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh