HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Starting grants

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  23.09.2021, 00:00, 23.09.2021, 00:00
 • Uzávierka
  13.01.2022, 17:00, 13.01.2022, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  ERC-2022-STG, ERC-2022-STG
 • Rozpočet
  749 mil., 749 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre výskum (ERC)

ERC Starting Grants sú určené na podporu vynikajúcich mladých vedcov, ktorí začínajú rozvíjať svoju nezávislú kariéru a vytvárať vlastné vedecké tímy alebo programy. Predpokladom úspechu je originálna myšlienka, vynikajúci návrh výskumu a sľubné vedecké výsledky.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorému bol udelený titul PhD (alebo jeho ekvivalent) 2 – 7 rokov pred zverejnením výzvy na podávanie projektov. K projektu vedec priloží vyjadrenie podpory od inštitúcie na ktorej plánuje projekt realizovať. Takouto hostiteľskou inštitúciou môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje. 

Maximálna výška grantu je 1,5 mil. € /projekt na obdobie 5 rokov. V návrhu sa však môže požadovať dodatočných až 1 mil. € navyše na pokrytie a) oprávnených „počiatočných“ nákladov, a/alebo b) nákupu dôležitého vybavenia a/alebo c) prístupu k veľkým zariadeniam, d) náklady na experimentálny a terénny výskum.

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu. Od predkladateľov úspešných projektov sa očakáva, že prídu s novou ideou, ktorá:

 • prekračuje hranice vedeckých disciplín
 • má potenciál výrazne ovplyvniť daný odbor
 • posunúť jeho hranice alebo otvoriť nové výskumné perspektívy

Text výzvy ERC-2022-STG

Podrobné Informácie pre žiadateľov
Podklady k príprave projektového návrhu

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: FTO portal, 28.9.2021, zur