HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERC Advanced Grants

Výzvy

  • Dátum otvorenia
    20.05.2021, 00:00
  • Uzávierka
    31.08.2021, 17:00
  • Kontakt
  • ID výzvy
    ERC-2021-ADG
  • Rozpočet
    626 mil. EUR €
  • Oblasť Horizontu
    Európska rada pre výskum (ERC)

Schéma ERC Advanced Grants sú určené na podporu vedcov, ktorí sú už etablovanými vedúcimi pracovníkmi s uznávanými výsledkami vo svojej oblasti výskumu. Financuje projekty individuálnych riešiteľov (nie medzinárodné konzorciá), pričom im umožňuje aj zriadiť alebo konsolidovať vlastný nezávislý výskumný tím alebo výskumný program.

Uchádzať sa o podporu je možné v ktorejkoľvek oblasti výskumu, musí sa však jednať o výskum smerujúci za hranice poznaného (tzv. „frontier research“).

ERC Advanced Grants sa môžu udeliť maximálne do výšky 2,5 mil. € na obdobie 5 rokov.
Nad rámec štandardného rozpočtu sa v projektovom návrhu sa však môže požadovať až 1 mil. € navyše na pokrytie:
a) oprávnených „počiatočných“ nákladov,
b) nákupu dôležitého vybavenia,
c) prístupu k veľkým zariadeniam,
d) iných dôležitých nákladov na experimentálnu a terénnu prácu, okrem personálnych nákladov.

Uchádzačom môže byť vedec akejkoľvek národnosti, ktorý v dekáde pred zverejnením výzvy už dosiahol významné originálne výsledky vo svojom odbore. Hostiteľskou inštitúciou na ktorej plánuje projekt realizovať môže byť verejná alebo súkromná výskumná organizácia, ktorá sa nachádza v jednom z členských štátov alebo pridružených krajinách programu Horizont Európa. Môže ale nemusí sa jednať o inštitúciu kde už žiadateľ pracuje.


Text výzvy ERC-2021-ADG

Podrobné Informácie pre žiadateľov
Podklady k príprave projektového návrhu

Kontakt v SR pre viac informácií

Zdroj: FTO portal, 18.6.2021, zur