HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Health Entrepreneurship Training and Education Call

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  21.02.2022, 00:00
 • Uzávierka
  22.04.2022, 13:00
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

V rámci piliera vzdelávanie pokrýva aktuálna výzva tri oblasti:

 • Degree Programmes
 • Summer Schools Series
 • Bootcamps

Degree Programmes

Cieľom je vytvoriť dva nové alebo zlepšiť existujúce magisterské študijné programy, jeden v odbore Digitálne zdravie a jeden v oblasti Medtech alebo Biotech, ktoré budú pokrývať celkovo 120 ECTS. Orientované budú na rozvoj inovačných a podnikateľských zručností študentov a budú zahŕňať stáže, letné školy a business labs. Počíta sa so zapojením 70 študentov za rok na jednotlivý program. Program získa tzv. EIT Label.

Finančnú podporu je možné získať na max. 5 rokov, z toho na 1. rok (fáza vývoja) max. 230 000 EUR, na ďalšie obdobie max. 240 000 EUR/rok.

Summer School Series

EIT Health podporí tri letné školy: dve, ktoré budú súčasťou vyššie podporených študijných programov, a jednu, nezávislú od vytvorených študijných programov, s názvom Future Female Founder Summer School Track.

Grant zahŕňa prípravnú fázu letnej školy a jej realizáciu v dvoj-až trojtýždňovom formáte pre min. 70 študentov.

EIT Health podporí viacročné projekty, v trvaní do 3 rokov, finančná podpora predstavuje ročne do 175 000 EUR. Začiatok prvých edícií letných škôl je možné plánovať na leto 2023.

Bootcamps

V rámci podnikateľského plánu na roky 2023 – 2025 podporí EIT Health akceleračné programy zamerané na nasledujúce témy: • Healthtech (Digital Health/Medtech) • Biotech • Inovácie pre občanov a pacientov • Zakladateľky a/alebo Femtech • Strieborná ekonomika.

Bootcampové programy poskytnú účastníkom teoretické aj praktické poznatky o podnikaní v oblasti zdravotníctva. Účastníci nadobudnú znalosti, kompetencie a zručnosti, ako overiť svoj podnikateľský plán a ako budovať start-up.

EIT Health podporí viacročné projekty, v trvaní min. 3 roky, finančná podpora predstavuje celkovo max. 230 000 EUR.

Text výzvy

Pravidlá na spolufinancovanie aktivít podľa typu partnera

Kontakt na Slovensku

Zdroj: EIT Health, 14.3.2022, mob