HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIT Community New European Bauhaus – Call for proposals for Co-Creation of public space through citizen engagement

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.03.2022, 09:00
 • Uzávierka
  29.05.2022, 17:00
 • ID výzvy
  EIT Community NEB 2022
 • Oblasť Horizontu
  Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)

Podpora z EIT je zameraná na riešenie výziev, ktorým čelia mestá, prímestské a vidiecke oblasti, so zameraním na inovácie a opatrenia v oblasti iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB) vo verejných priestoroch prostredníctvom zapojenia občanov do ich redizajnu. Výzva podporí inšpiratívne, krásne, udržateľné a inkluzívne návrhy projektov, ktoré demonštrujú nové riešenia podpory transformácie miest, prímestských a vidieckych oblastí tým, že približujú jednotlivcov a komunity k prírode, prinášajú im pocit spolupatričnosti, riešia potreby území, komunít, ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť, a transformujú hodnotové reťazce a životný cyklus materiálov smerom k obehovosti.

Vyžaduje sa, aby všetky návrhy obsahovali a integrovali do svojich projektov všetky tri základné hodnoty Nového Európskeho Bauhausu: udržateľnosť, estetika, inklúzia a všetky tri kľúčové zásady NEB: viacúrovňový, participatívny, transdisciplinárny prístup.

Podporované aktivity:

Vzhľadom na cieľ, očakávané výsledky a vplyv projektov v roku 2022 sa bude podpora sústreďovať na zavádzanie produktov a služieb (vrátane rýchlych prototypov produktov), spoločné navrhovanie verejných priestorov a sociálne a vzdelávacie aktivity zamerané na riešenie týchto výziev Nového Európskeho Bauhausu:

 • re-connecting with nature EIT Community NEB Challenge – opätovné spojenie s prírodou
 • re-gaining sense of community and belonging EIT Community NEB Challenge – opätovné získanie pocitu spolupatričnosti
 • prioritising the places and people that need it the most EIT Community NEB Challenge – stanovenie priorít pre miesta a ľudí, ktorí to najviac potrebujú
 • the need for a long term, life cycle and integrated thinking in industrial ecosystem EIT Community NEB Challenge – potreba dlhodobého, celoživotného a integrovaného myslenia v priemyselnom ekosystéme

Projekty sa musia týkať aspoň jednej z uvedených výziev EIT Community NEB. Dalšie informácie, vrátane príkladov konkrétnych aktivít projektu, nájdete v kapitole 4 dokumentu výzvy od str. 5.

Kto sa môže výzvy zúčastniť?

Projektový návrh predkladá konzorcium zložené z minimálne 2 a maximálne 4 partnerov. Jedným z týchto partnerov musí byť mesto, región alebo pridružený subjekt k mestu alebo regiónu, ktorý sa nachádza v členskom štáte EÚ alebo v krajine asociovanej k programu Horizont Európa. V prípade, že konzorcium tvoria dvaja partneri, žiadateľmi musia byť nezávislé organizácie (nemôže medzi nimi existovať prepojenie). Jeden z partnerov musí byť uvedený ako vedúci partner (Lead Partner).

Výzva je otvorená pre partnerov KIC, ale aj pre subjekty, ktoré nie sú partnermi KIC. Pozitívne sa budú hodnotiť žiadosti s účasťou partnerov z krajín RIS, kam patrí aj Slovensko (RIS countries). Podrobné informácie k oprávnenosti žiadateľov nájdete v kapitole 9 dokumentu výzvy.

Miera prefinancovania oprávnených nákladov projektu je 100 % v max. sume 45 000 € na projekt.

Celkovo bude podporených 6 projektov, ktoré sa budú realizovať v šiestich regiónoch/mestách nachádzajúcich sa v členských štátoch Európskej únie alebo v krajinách asociovaných k programu Horizont Európa od 1. júla do 31. decembra 2022.

Konečný termín na predloženie projektových návrhov je stanovený na 29. mája 2022. Projektové návrhy musia byť do tohto termínu odoslané vo formáte .pdf na adresu: NEBcall4cities2022@eiturbanmobility.eu  

Dôležité dokumenty k výzve:

V súvislosti s výzvou bude EIT organizovať 26. apríla 2022 od 10:30 hod online informačný deň spojený so sieťovacím podujatím pre registrovaných účastníkov.

Registrácia na podujatie je otvorená do 21. apríla 2022. Registrovaní účastníci budú mať možnosť predstaviť svoju organizáciu a projektové zámery s cieľom nájsť si vhodných partnerov na spoluprácu v rámci tzv. pitching session. V prípade záujmu zašlite svoju prezentáciu (vo formáte .ppt, rozsah max. 4 strany) vopred do 21.4.2022 na adresu: zita.dibaczi@eiturbanmobility.eu

Zdroj: EIT Urban Mobility, 30.3.2022, mit