HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIC Transition Open 2021

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  19.05.2021, 00:00
 • Uzávierka
  22.09.2021, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-EIC-2021-TRANSITIONOPEN-01
 • Rozpočet
  59,6 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Európska rada pre inovácie (EIC)

EIC Transition Open financuje netematické projekty pozostávajúce z inovačných aktivít, ktoré idú za experimentálny dôkaz princípu v laboratóriu (od TRL 4 do TRL5/6). Podporuje jednak dozrievanie a validáciu nových technológií, ako aj rozvoj podnikateľského nápadu a modelu s cieľom budúcej komercionalizácie danej inovácie.

Schéma EIC Transtion je zatiaľ otvorená len pre výsledky projektov zo schém FET Open, FET Proactive, EIC Pathfinder Pilot, FET Flagship, ERC Proof of Concept financovaných z programu Horizont 2020.

Výzva je otvorená tak pre žiadateľa jednotlivca, ako aj pre malé konzorciá do 5 žiadateľov. Poskytuje grantovú podporu do max. 2,5 mil. EUR/projekt s príspevkom EK vo výške 100% oprávnených nákladov projektu.

Viac informácií o schéme EIC Transition je k dispozícii v sekcii Európska rada pre inovácie.

Výzva na Funding & Tender Opportunities portáli

Kontakt pre viac informácií