HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Clean Hydrogen Joint Undertaking call 2024 (HORIZON-JTI-CLEANH2-2024)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  17.01.2024, 00:00
 • Uzávierka
  18.04.2024, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-JTI-CLEANH2-2024
 • Rozpočet
  113 500 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita

Spoločný podnik pre čistý vodík zverejnil 17. januára 2024 novú výzvu na predkladanie projektových návrhov v oblasti vodíkového výskumu. Celkovo je na podporu projektov rozvoja vodíkových technológií v celom vodíkovom hodnotovom reťazci k dispozícii 113,5 milióna EUR.

Spolu 20 tém výzvy bude otvorených do 17. apríla 2024 ale už teraz sú zverejnené ich znenia

Cieľom partnerstva je urýchliť vývoj a zavádzanie európskych čistých vodíkových technológií a prispieť tak k udržateľnému, dekarbonizovanému a plne integrovanému energetickému systému. Zameria sa na výrobu, distribúciu a skladovanie čistého vodíka s cieľom dodávať energiu ťažko dekarbonizovateľné odvetvia, ako sú ťažké priemyselné odvetvia a vysokovýkonné dopravné aplikácie.

Výzva je zameraná na podporu vodíkových údoli, hodnotových reťazcov vodíka, škálovanie a nasadenie vodíkových technológií v ťažkom priemysle a na energiu náročných odvetviach priemyslu, v letectve a doprave, produkciu, skladovanie a distribúciu zeleného vodíka.

Výzva sa zameriava na kľúčové priority (stanovené v Strategickom výskumnom programe partnerstva) v rôznych oblastiach výskumu a inovácií s priamym a kvantifikovaným vplyvom na dosiahnutie cieľov Spoločného podniku pre čistý vodík.

V rámci výzvy bude vyhlásených 8 inovačných akcií (IA), 11 výskumných a inovačných akcií (RIA) a 1 koordinačnej a podpornej akcie (CSA).

Okruhy tém výzvy:

5 tém – 25M€ – Renewable Hydrogen Production (výroba zeleného vodíka)
5 tém – 27M€ – Hydrogen Storage and Distribution (skladovanie a distribúcia vodíka)
4 témy – 19M€ – Transport (vodíkové technológie v doprave)
2 témy – 9M€ – Heat and Power (vodíkové technológie pre energetiku a vykurovanie)
2 témy – 4.5M€ – Cross-cutting (prierezové témy)
2 témy – 29M€ – Hydrogen Valleys* (podpora vodíkových údolí)

Viacero tém je zameraných na synergie s inými európskymi partnerstvami a programami, ako aj s regionálnymi programami. Dôležitou novinkou výzvy pre rok 2024 je, že projekty sa budú realizovať prostredníctvom lump sum – paušálnych výdavkov.

Témy výzvy:

OBLASŤ: Renewable Hydrogen Production

OBLASŤ: Hydrogen Storage and Distribution

OBLASŤ: Transport

OBLASŤ: Heat and Power

OBLASŤ: Cross-cutting

OBLASŤ: Hydrogen Valleys

Dôležité dokumenty a odkazy k výzve:

Ak máte otázky k výzve, môžete ich zasielať priamo na vyhlasovateľa výzvy: PROJECTS@clean-hydrogen.europa.eu.

Zdroj: CH JU, 17.1.2024, mit