HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Circular economy and bioeconomy sector

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  28.03.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2023-CircBio-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Komisia financuje výskum a inovácie s cieľom vyvinúť riešenia pre udržateľné a obehové hospodárenie a využívanie prírodných zdrojov. Témy sú zamerané na klimatickú neutralitu, nulové znečistenie, spravodlivú a férovú transformáciu na obehové hospodárstvo a biohospodárstvo. Pokrývajú bezpečné, integrované obehové riešenia na územnej a odvetvovej úrovni pre dôležité materiálové toky a hodnotové reťazce výrobkov, ako sú textílie, elektronika, chemikálie, obaly, cestovný ruch, plasty a stavebníctvo, ako aj kľúčové odvetvia hospodárstva ako sú udržateľné systémy založené na biologických zdrojoch, environmentálne služby a vodné (morské i sladkovodné) hodnotové reťazce.

 • Enabling a circular economy transition 

Tu sa očakávajú riešenia na urýchleniu regionálneho, vidieckeho, miestneho a spotrebiteľskému prechodu na udržateľné, regeneratívne, inkluzívne, spravodlivé a čisté obehové hospodárstvo a biohospodárstvo vo všetkých regiónoch s dôrazom na najzraniteľnejšie regióny a regióny s vysoko intenzitou emisií skleníkových plynov na základe lepších poznatkov, pochopenia vedy, lepšej kapacity na navrhovanie, vykonávanie, ale aj monitorovanie politík a nástrojov.

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-01 Enhancing collaboration between Circular Cities and Regions Initiative’s (CCRI) supporting organisations – CSA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-02 One hundred circular model households: making European households sustainable through inclusive circular practices – IA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-03 Harnessing the innovation potential and market uptake of successful circular economy water related projects– CSA

 • Innovating for sustainable bio-based systems, biotechnology and the bioeconomy 

Inovácie v  oblasti udržateľných biologických systémov, biotechnológií a biohospodárstva – majú za cieľ rozvíjať inovatívne a udržateľné hodnotové reťazce v biologických odvetviach nahrádzajúcich fosílne, zvyšovať obehové systémy na báze biologických zdrojov, ktoré nahrádzajú systémy náročné na uhlík a fosílne zdroje. Takýto vývoj bude podporovaný výskumom a inováciami v oblasti biotechnológií a podporných technológií so zapojením všetkých zainteresovaných strán, vrátane tvorcov politík a zvýši prístup k financiám a technickej podpore. Zlepšenie prínosov pre spotrebiteľov a občanov a to aj vo vidieckom prostredí, zavedením obehových a biologických systémov založených na udržateľnosti, inkluzívnosti, nulovom znečisťovaní, zdraví a bezpečnosti; dosiahnutie výrazne vyššej úrovne zapojenia všetkých účastníkov hodnotového reťazca (výrobcovia, maloobchodníci, odvetvie služieb, spotrebitelia, verejná správa, a to aj na regionálnej úrovni, výrobcovia primárnej biomasy, atď.)

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-04 Land-based bioprospecting and production of bioactive compounds and functional materials for multiple bio-based value chains– RIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-05 Broadening the spectrum of robust enzymes and microbial hosts in industrial biotechnology-IA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-06 Bio-based solutions for humanitarian applications-CSA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-07 Symbiosis in the bio-based industrial ecosystems– CSA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-08 Eco-friendly consumer products – low-toxicity/zero pollution construction bio-based materials-IA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-09 Business models that balance the share of power and profit in the bioeconomy-RIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-10 Supporting the fair and just transition from GHG-intensive economies facing challenges towards circular bioeconomy model regions-CSA

 • Innovating for blue bioeconomy and biotechnology value chains 

Riešenia v oblasti Inovácie pre modré biohospodárstvo a biotechnologické hodnotové reťazce majú  rozšíriť potenciál morských a sladkovodných biologických zdrojov a modrých biotechnológií na zabezpečenie ekologickejších  (klimaticky neutrálnych a obehových) priemyselných výrobkov a procesov aomôcť charakterizovať, monitorovať a udržiavať zdravie vodných ekosystémov pre zdravú planétu a ľudí a v prípade potreby navrhnúť sprievodné zmeny v regulácii.

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-11 Novel culturing of aquatic organisms for blue biotechnology applications– RIA

 • Safeguarding and sustainably innovating the multiple functions of EU forests 

Ochrana a udržateľná inovácia rozmanitých funkcií lesov EÚ má zabezpečiť multifunkčnosť a obhospodarovanie lesov s cieľom optimalizovať príspevok lesov a odvetvia lesného hospodárstva k zmierňovaniu zmeny klímy a prispôsobovaniu sa jej.

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-12 Optimising the sustainable production of wood and non-wood products in small forest properties and development of new forest-based value chains – RIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-13 Capturing market trends and societal perceptions for tailor-made forest services – RIA

HORIZON-CL6-2023-CircBio-01-14 Monitoring the multi-functionality of European forests – RIA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh