HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Border Management 2022

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  30.06.2022, 00:00
 • Uzávierka
  23.11.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL3-2022-BM-01
 • Rozpočet
  25 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

Cieľom tejto výzvy je budovanie kapacít v oblasti kontroly vonkajších hraníc EÚ, čo má priamy dopad na ochranu integrity a fungovania schengenského priestoru bez kontrol na vnútorných hraniciach EÚ; podpora schopnosti vykonávať systematické hraničné kontroly vrátane nevyhnutných kontrol totožnosti, zdravotných a bezpečnostných údajov; poskytovať integrovaný a nepretržitý hraničný dozor, situačné povedomie a podporu ochrany hraníc  formou analýz; boj proti podvodom s totožnosťou a dokladmi; podpora budúcich technológií pre európsku pohraničnú a pobrežnú stráž; podpora interoperability informačných systémov EÚ v oblasti výmeny a analýzy údajov; podpora lepšieho identifikovania rizika, reakcie na incidenty a prevencie kriminality; zlepšenie európskej pripravenosti na budúce rýchlo sa vyvíjajúce hrozby v oblasti ochrany hraníc a ich riadenie; aktualizácia riadenia námornej bezpečnosti vrátane migrácie, obchodovania s ľuďmi, ako aj vyhľadávacích a záchranných zručností.

Témy výzvy:

HORIZON-CL3-2022-BM-01-01: Improved underwater detection and control capabilities to protect maritime areas and sea harbours

HORIZON-CL3-2022-BM-01-02: Enhanced security of, and combating the frauds on, identity management and identity and travel documents

HORIZON-CL3-2022-BM-01-03: Better, more portable and quicker analysis and detection for customs

HORIZON-CL3-2022-BM-01-04: OPEN TOPIC

HORIZON-CL3-2022-BM-01-05: OPEN TOPIC

Text výzvy

Záznam z informačného dňa EK k aktuálne otvoreným výzvam

Kontakt v SR

Zdroj: EK, 11.7.2022, peb