HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biodiversity and Ecosystem Services

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  22.12.2022, 00:00
 • Uzávierka
  28.03.2023, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Európska komisia podporí v rámci výzvy výskum a inovácie pre ochranu životného prostredia, biodiverzitu a  zelenú dohodu, pričom vychádza z vízie vypracovanej v Stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a bude podporovať jej vykonávanie. Zohľadňuje aj nové iniciatívy Európskej zelenej dohody, najmä Stratégiu EÚ pre lesy do roku 2030, Akčný plán EÚ Smerom k nulovému znečisteniu ovzdušia, vody a pôdy, Stratégiu EÚ na prispôsobenie sa zmene klímy a Stratégiu EÚ pre pôdu do roku 2030 ako aj právne záväzné ciele v oblasti obnovy prírody a podávaní správ o životnom prostredí.

Výzva Biodiverzita a ekosystémové služby pokrýva 6 tematických okruhov:

1. Pochopenie a riešenia hlavných príčin straty biodiverzity – obsahuje témy, ktoré majú pomôcť pochopiť a riešiť hlavných príčin straty biodiverzity ako sú expozícia a toxický vplyv chemických znečisťujúcich látok, svetla a zvuku na biodiverzitu a posúdiť zmeny ovplyvňujúce ekosystémy na základe pozorovaní:

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-01 Better understanding of routes of exposure and toxicological and ecological impacts of chemical pollution on terrestrial biodiversity – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-02 Impact of light and noise pollution on biodiversity – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-03 Interdisciplinary assessment of changes affecting terrestrial and freshwater ecosystems, building on observation programmes – RIA

2. Ochrana a obnova biodiverzity v rámci Ochrany a obnovy biodiverzity sú otvorené témy spojené s ochranou prírody a zlepšovaním stavu chránených druhov a biotopov na základe aktuálnych poznatkov a riešení:

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-04 Nature protection: Better methods and knowledge to improve the conservation status of EU-protected species and habitats – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-05 Understanding and reducing bycatch of protected species – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-06 Restoration of deep-sea habitats – IA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-07 Demonstration of marine and coastal infrastructures as hybrid blue-grey Nature-based Solutions – IA

3. Začlenenie biodiverzity do spoločnosti a hospodárstva – tu  sa očakávajú riešenia na začleňovanie biodiverzity, ekosystémových služieb a prírodného kapitálu do spoločnosti a hospodárstva, verejného a podnikateľského rozhodovania a vytváranie takých prístupov, ktoré umožnia transformačné zmeny aj prostredníctvom zavádzania riešení založených na prírode:

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-08 Addressing biodiversity decline and promoting Nature-based Solutions in higher education – CSA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-09 Biodiversity, economics and finance: unlocking financial flows towards reversing of biodiversity loss – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-10 Build up of knowledge on Nature Positive Economy and supporting its scale-up – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-11 Biodiversity loss and enhancing ecosystem services in urban and peri-urban areas – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-12 Reinforcing science policy support with IPBES and IPCC for better interconnected biodiversity and climate policies – CSA

4. Postupy v poľnohospodárstve, lesníctve a akvakultúre šetrné k biodiverzite

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-13 Crop wild relatives for sustainable agriculture – ERIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-14 Biodiversity friendly practices in agriculture – breeding for Integrated Pest Management (IPM) – RIA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-15 Integrative forest management for multiple ecosystem services and enhanced biodiversity – CSA

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-16 Valorisation of ecosystem services provided by legume crops – RIA

5. Biodiverzita a jedno zdravie – očakáva sa, že výsledky prispejú k pochopeniu prepojenia biodiverzity a zdravia, najmä na úrovni ekosystémov, vrátane prístupu „Jedno zdravie“ a riešenia prínosov a kompromisov

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-17 Interlinkages between biodiversity loss and degradation of ecosystems and the emergence of zoonotic diseases – RIA

6. Prepojenie výskumu a politík v oblasti biodiverzity – činnosti v oblasti výskumu a inovácií podporované v rámci klastra 6 budú dopĺňať a zabezpečovať synergie s činnosťami podporovanými v rámci viacerých partnerstiev programu Horizont Európa, najmä s Európskym partnerstvom v oblasti biodiverzity Biodiversa+

HORIZON-CL6-2023-BIODIV-01-18 Additional activities for the European Biodiversity Partnership: Biodiversa+ – COFUND

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh