HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

A sustainable future for Europe

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  04.10.2023, 00:00
 • Uzávierka
  07.02.2024, 17:00
 • Kontakt
 • ID výzvy
  HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01
 • Rozpočet
  96.00 mil. €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

Destinácia 3 – Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií

Destinácia 3 podporí projekty, ktoré budú pomáhať pri riešení sociálnych, hospodárskych a politických nerovností, podporovať rozvoj ľudského kapitálu a prispievať ku komplexnej európskej stratégii inkluzívneho rastu. To tiež zahŕňa pochopenie a reakciu na dopady technologického pokroku a hospodárskej vzájomnej prepojenosti s ohľadom na sociálnu odolnosť.

Výzvy sa otvorili: 4. 10. 2023.

Uzávierka: 07.02.2024 do 17:00 hod.

Témy:

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-01: Policy recommendations from socio-economic impacts of loneliness in Europe / Politické odporúčania na základe sociálno-ekonomických vplyvov osamelosti v Európe

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-02: Strengthen economic fairness and resilience of active labour market policies and address high unemployment / Posilnenie hospodárskej spravodlivosti a odolnosti aktívnych politík trhu práce a riešenie vysokej nezamestnanosti

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-03: Minimise costs and maximise benefits of job creation and job destruction / Minimalizovať náklady a maximalizovať prínosy vytvárania a rušenia pracovných miest

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-04: Social services: economic and social returns and value added / Sociálne služby: hospodárske a sociálne výnosy a pridaná hodnota    

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-05: Social dialogue in the new world of work / Sociálny dialóg v novom svete práce           

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-06: Beyond the horizon: A human-friendly deployment of artificial intelligence and related technologies / Za horizontom: Nasadenie umelej inteligencie a súvisiacich technológií priateľských k ľuďom

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-07: Methodologies for teamworking of researchers – reinforcing transversal collaborative skills, behavioural and implementation sciences / Metodiky pre tímovú prácu výskumníkov – posilnenie prierezových zručností spolupráce, behaviorálnych a implementačných vied 

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-08: Arts and cultural awareness and expression in education and training / Umenie a kultúrne povedomie a vyjadrenie vo vzdelávaní a odbornej príprave       

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-09: The role of social economy in addressing social exclusion, providing quality jobs and greater sustainability / Úloha sociálneho hospodárstva pri riešení sociálneho vylúčenia, poskytovaní kvalitných pracovných miest a väčšej udržateľnosti       

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-10: Effective education and labour market transitions of young people / Efektívne vzdelávanie a uplatnenie mladých ľudí na trh práce

HORIZON-CL2-2024-TRANSFORMATIONS-01-11: Assessing and strengthening the complementarity between new technologies and human skills / Posúdenie a posilnenie komplementarity medzi novými technológiami a ľudskými zručnosťami

Zdroj: F&T portal, 2.10.2023, elz