Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

RSS

Aktuality
Naše podujatia 
Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
biohospodárstvo
energetika a mobilita
EOSC
Etické otázky
EURATOM
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
Európska rada pre inovácie (EIC)
Európska rada pre výskum (ERC)
Európske inovačné ekosystémy (EIE)
Európske inovačné partnerstvá (EIP)
Európske partnerstvá
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Európsky obranný fond
Európsky výskumný priestor
Finančné otázky
Horizont Európa
Iné
Informačné a komunikačné technológie
Inovácia v malých a stredných podnikoch
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
Klaster 1: Zdravie
Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
Kľúčové podporené technológie
Medzinárodná spolupráca
Misia: Adaptácia na zmenu klímy
Misia: Adaptácia na zmenu klímy (oblasť: Spoločenské transformácie)
Misia: Dohoda o pôde pre Európu
Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
Misia: Oceán
Misia: Oceán, moria a vody
Misia: Rakovina
moria a vody
Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
Partnerstvá: oblasť Digitalizácia
Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír
Partnerstvá: oblasť Klíma
Partnerstvá: oblasť Klíma, energetika a mobilita
Partnerstvá: oblasť Potraviny
Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
Partnerstvá: oblasť Zdravie
Partnerstvá: Partnerstvá naprieč témami
poľnohospodárstvo a životné prostredie
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Právne otázky
Právne, finančné a etické otázky
priemysel a vesmír
prírodné zdroje
Prístup k rizikovému financovaniu
Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
Spoločné programové iniciatívy (JPI)
Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
Spoločné technologické platformy (ETP)
Spoločné výskumné centrum (JRC)
Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
Vesmír
Vesmírny program Únie
Výskum Covid-19
Výskumné infraštruktúry
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života