Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

RSS

Aktuality
Naše podujatia 
Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
EURATOM
Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
Európska rada pre výskum (ERC)
Európske inovačné partnerstvá (EIP)
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
Horizont Európa
Iné
Informačné a komunikačné technológie
Inovácia v malých a stredných podnikoch
Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
Kľúčové podporené technológie
Medzinárodná spolupráca
Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Právne, finančné a etické otázky
Prístup k rizikovému financovaniu
Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
Spoločné programové iniciatívy (JPI)
Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
Spoločné technologické platformy (ETP)
Spoločné výskumné centrum (JRC)
Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
Vesmír
Výskumné infraštruktúry
Zdravie, demografické zmeny a kvalita života