HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Webinár: Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku

Podujatia

Centrum OECD pre podnikanie, malé a stredné podniky, regióny a mestá (CFE) spolu s Ministerstvom hospodárstva SR Vás pozýva na webinár „Správa OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku„, ktorý sa uskutoční 15. júna 2021 od 13:00 do 14:30.

ČO BUDE TÉMOU WEBINÁRA?

15. júna 2021 zverejní OECD hodnotenie politiky MSP a podnikania na Slovensku. Na webinári budú predstavené výstupy a odporúčania vyplývajúce zo správy. Správa identifikuje kľúčové výzvy pre Slovenskú republiku v oblasti rastu mikropodnikov, vytvárania udržateľných podnikov, zvyšovania digitalizácie MSP, stimulovania vývozu MSP a podpory inkluzívneho podnikania. Odporúčania na posilnenie politiky v týchto oblastiach vychádzajú z medzinárodných skúseností a postupov uplatňovaných v iných krajinách. Navrhnuté postupy zohľadňujú slovenské reálie.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ WEBINÁRA?

Webinár ponúka príležitosť získať informácie o odporúčaniach OECD pre Slovenskú republiku v oblasti podnikateľského prostredia a vypočuť si názory zástupcov zainteresovaných strán. Poskytne informácie o politikách relevantných pre Slovenskú republiku, ako aj pre ďalšie krajiny OECD s obdobným  podnikateľským prostredím.

Moderátor: Céline Kauffmann, vedúca oddelenia podnikania, MSP a cestovného ruchu, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD

13:00 – 13:05 – Úvod do webinára – Céline Kauffmann, vedúca oddelenia podnikania, MSP a cestovného ruchu, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD

13:05 – 13:10 – Úvodný prejav – František Ružička, veľvyslanec a stály predstaviteľ Slovenskej republiky pri OECD

13:10 – 13:20 – Výzvy pre nastavenie politík v oblasti MSP a podnikania v Slovenskej republike – Ján Oravec, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR

13:20 – 13:30 – Hlavné zistenia zo  Správy OECD o politike MSP a podnikaní na Slovensku – Ulrik Knudsen, zástupca generálneho tajomníka, OECD

13:30 – 13:40 – Kľúčové odporúčania vyplývajúce zo správy OECD a navrhované opatrenia – Jonathan Potter, vedúci oddelenia politiky a analýzy podnikania, Centrum pre podnikanie, MSP, regióny a mestá, OECD

13:40 – 14:15 – Panelová diskusia o ďalších krokoch

Ján Solík, prezident Združenia podnikateľov Slovenska

Lucia Bírasová, hlavná manažérka národného projektu Monitoring MSP, Slovak Business Agency

Ladislav Vaškovič, predseda Ekonomického výboru, Slovenská obchodná a priemyselná komora

14:15 – 14:25 – Otázky, pripomienky a diskusia s publikom

Riadená moderátorom

14:25 – 14:30 – Záverečné poznámky

Martin Svoboda, riaditeľ odboru inovácií, Ministerstvo hospodárstva SR

Webinár sa uskutoční prostredníctvom komunikačnej platformy Zoom

Jazyk a tlmočenie: anglický, slovenský

Registrácia

Zdroj: http://www.sbagency.sk; MH SR, zverejnené: 11. 6. 2021, autor: rpa