HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Konferencia BIS2021/2

Podujatia

BIS_2

8. decembra 2021 od 10:00 do 15:00 sa uskutoční online konferencia BIS2021/2 “Služby pre občana – občan v službách”.

Služby štátu bez dostatočného počtu používateľov sú zbytočne nákladné a neefektívne. Nízky počet používateľov elektronických služieb na Slovensku je dôsledkom väčšieho dôrazu na technologické riešenie pri samotnej tvorbe služieb a malého dôrazu na používateľský zážitok.

Slovensko za priemerom EÚ v tejto oblasti stále výrazne zaostáva. Potvrdzuje to aj hodnotenie elektronizácie verejnej správy, tzv. „eGOV benchmark“. Najväčšie nedostatky máme v oblasti mobility občanov, riešenia ich životných situácií prostredníctvom elektronických služieb a ich použiteľnosti pre občanov – „Citizen usability”.

Zo záverov májovej konferencie BIS2021/1 vyplynulo pre verejnú správu v tejto súvislosti niekoľko dôležitých odporúčaní: Centrálny dizajn systém je jediná cesta ako udržiavať konzistentnosť používateľského zážitku naprieč službami a organizáciami. Slovenský dizajn systém IDSK je solídny základ, obsahuje knižnicu aj podporu. Štát by sa mal naučiť vytvárať produktové tímy s poslaním používateľsky orientovaného rozvoja ich digitálnych produktov a služieb. Občan v centre pozornosti znamená, že nemá byť z pohľadu rezortu vnímaný ako „stránka, ktorú je nutné vybaviť“, ale ako „zákazník, ktorého si treba získať.“ Presunutie potrieb občana na začiatok štátnych IT projektov je nevyhnutná zmena paradigmy. V najbližšej budúcnosti sa treba zamerať na spôsob komunikácie s občanom.

Konferencia BIS2021/2 má ambíciu na tieto myšlienky nadviazať a ďalej s nimi pracovať. Počas konferencie budeme hľadať odpovede na otázky: Ako sa priblížiť k občanom a spopularizovať používanie elektronických služieb? Ako zmeniť vnímanie slovenského eGovernmentu? Dá sa zmeniť jeho paradigma zo zaostalého a komplikovaného na jednoduchý a príjemný? Keď budú služby prívetivé na vyhľadanie a použitie, automaticky to znamená, že sa zvýši aj ich používanosť zo strany občanov a podnikateľov? Treba motivovať, vzdelávať, či informovať? Ako a kto by to mal robiť? Ako sa dajú občania prakticky zapojiť do samotnej tvorby lepších služieb?

Okrem hľadania odpovedí na tieto otázky sa necháme opäť inšpirovať úspechmi zo zahraničia či príkladmi dobrej praxe z domáceho komerčného prostredia. Zároveň tiež predstavíme konkrétne aktuálne aktivity a iniciatívy k tejto téme.

Viac informácií o programe a registrácia

Zdroj: https://www.lepsiesluzby.digital, zverejnené: 25. 11. 2021, autor: rpa