HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

BE-Mat 2018 biznis podujatie

Podujatia

BeMat 2018 je podujatie, ktoré spája podnikateľov a výskumníkov s cieľom nájsť nové príležitosti v oblasti:

Kritické suroviny a primárne zdroje: geofyzika a prieskum, mechanizmus horniny, úprava nerastných surovín a odpad
Recyklácia priemyselných odpadov a výrobkov po dobe životnosti: kovy, automobilový priemysel, kompozity, pneumatiky, drahé kovy
Nahradenie kritických surovín: nové riešenia pre batérie, elektrické motory, retardéry horenia, LED diódy
Pokročilé materiály a biomateriál: keramika, biopolyméry, elastoméry, kompozity a guma
Cirkulárna ekonomika a cirkulárne obchodné modely