HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Active, Healthy Ageing in the EU: Growing the Silver Economy through Innovation and Partnership

Podujatia

Toto medzinárodné sympózium poskytne vhodnú príležitosť preskúmať praktické riešenia problémov spojených s rastúcou starnúcou populáciou v Európe. Sympózium sa zameria na to, ako podporiť aktívne starnutie prostredníctvom inovácií a partnerstiev s cieľom pochopiť príležitosti pre sociálny rozvoj a ekonomický rast v Európe, ktoré sú základom pre túto spoločenskú zmenu, rovnako ako preskúmať nové spôsoby, ako zabezpečiť blahobyt a zapojenie starších ľudí v spoločnosti a zároveň podporiť dlhodobú udržateľnosť a účinnosť zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v EÚ. Exchange Public Policy víta zapojenie všetkých kľúčových partnerov, zodpovedných orgánov a zainteresovaných strán. Sympózium bude podporovať výmenu myšlienok a povzbudí delegátov k kladenie aktuálnych otázok.