Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Ponuka na partnerstvo z Grécka do SC6 výziev

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti