HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Biodiverzita

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

Institute of Technology, University of Tartu (UTARTU), Estónsko vyjadril záujem spolupracovať ako partner v rámci výzvy Horizont Európa 2024, presnejšie tém:

Digital for nature HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-2
Zameranie výzvy na nadväzovanie kontaktov – lepšie monitorovanie (počet druhov a biotopov, pokrytie územia, presnejšie a nákladovo efektívnejšie) biodiverzity v EÚ pomocou vysoko výkonných metód (napríklad environmentálna DNA, zvuková/obrazová/spektrálna analýza, lidar, využívanie mobilných platforiem, vesmírnych technológií atď.

Invasive alien species HORIZON-CL6-2024-BIODIV-01-1
– vývoj metód na identifikáciu, včasnú detekciu a dohľad nad inváznymi cudzími druhmi, ako sú senzory na biofyzikálne signály (zvuky, ultrazvuk, prchavé organické zlúčeniny, tepelné atď.), na báze DNA vrátane čiarového kódovania a aplikácie environmentálnej DNA, umelej inteligencie, strážnych rastlín v prístavoch, na letiskách, železničných staniciach a logistických platformách. Mohlo by sa zvážiť využitie robotiky (leteckej aj neleteckej), najmä v morskom prostredí.

Možný príspevok partnera:
Tím Technologického inštitútu, molekulárnej ekológie a diagnostiky by mohol prispieť najmä k nasledujúcim aktivitám navrhovaným v rámci výzvy:

  • aktívne sa podieľame na vývoji vysoko výkonných metód monitorovania biodiverzity pre estónsku vládu, najmä použitím nástrojov eDNA, ale spolupracujeme aj s výskumnými tímami zaoberajúcimi sa zvukovou/obrazovou/spektrálnou analýzou, lidarmi, využívaním mobilných platforiem a vesmírnych technológií. Je však dôležité poznamenať, že implementácia týchto metód si vyžaduje značné zdroje a odborné znalosti, ktoré plánujeme poskytnúť a tiež získať prostredníctvom programu Horizont.
  • Estónsko je signatárom dohovoru a zaviedlo opatrenia na prevenciu zavlečenia inváznych cudzích druhov (IAS) prostredníctvom balastových vôd. Počas piatich rokov sme porovnávali účinnosť rôznych tradičných monitorovacích nástrojov s nástrojmi eDNA v hlavných estónskych nákladných prístavoch a v pobrežných oblastiach SV Baltického mora.

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo pripomienok kontaktujte priamo Veljo Kisand: kisand@ut.ee

Viac informácii nájdete v profile od partnera.

Kontakt: SK NCP

CL6 NCP, 9.1.2024, nah