Národný koordinátor
programu HORIZONT 2020

Aix-Marseille University ponúka partnerstvá do výzvy Green Deal

Ponuka partnerstva

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Výskumné infraštruktúry

Do pozornosti dávame zaujímavé ponuky na partnerstvo zo strany Aix-Marseille University (FR) pre nadchádzajúcu výzvu Green Deal (Green Deal Call) v programe Horizont 2020. Otvorenie výzvy je naplánované na polovicu septembra 2020 (očakávaný termín na predloženie projektových návrhov je január 2021).

Využite túto jedinečnú ponuku. V prípade záujmu môžete priamo kontaktovať kolegov z Aix-Marseille University v jednotlivych oblastiach (areas) výzvy Green Deal.

Záujemca pre tieto oblasti: 1.1, 1.2, 1.3, 3.1, 3.2, 3.3. (11.1.), 9.2, 9.3, 10.1, 10.2, 10.3.

Záujemcovia pre oblasť 2:

LC-GD-2-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Marque Sylvain

LC-GD-2-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Zhongliang Li

LC-GD-2-2-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Zhongliang Li

Záujemcovia pre oblasť 3

Záujemcovia pre oblasť 4

Záujemcovia pre oblasť 6:

LC-GD-6-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Farnet-Da Silva Anne Marie

Záujemcovia pre oblasť 7:

Záujemcovia pre oblasť 8:

LC-GD-8-1-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Olivier Pringault

LC-GD-8-2-2020 EXPRESSION OF INTEREST AMU Pierre-Henri VILLARD