HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Vzťahy a zmluvy v Horizonte 2020

Naše podujatia

Dňa 18.5.2015 sa uskutočnil seminár na tému ,,Vzťahy a zmluvy v Horizonte 2020″ od 09:30 v Konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice na Technickej univerzite v Košiciach, Boženy Nemcovej 7, Košice.

Účasť na seminári predpokladala základnú znalosť Horizontu 2020.

Cieľom seminára bolo priblížiť záujemcom o projekty v H2020 zmluvný mechanizmus:

–          zmluvné typy pred podaním návrhu projektu (mlčanlivosť, zákaz konkurencie, atď.),

–          právnu povahu grantovej zmluvy s Európskou komisiou,

–          právnu povahu konzorcionálnej zmluvy,

–          rady a odporúčania pri uzatváraní konzorcionálnej zmluvy.

Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Program

Vzťahy a zmluvy v Horizonte 2020 – Viera Petrášová