HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Výzva na prihlásenie sa za experta/mentora

Naše podujatia

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvára v rámci projektu SK4ERA databázu expertov – nezávislých odborníkov, ktorí majú záujem asistovať žiadateľom o granty programu H2020. Úlohy zahŕňajú odborné rady a hodnotenie podávaných návrhov, mentorovanie žiadateľov a finálny  skríning podávaných projektov. Ak máte skúsenosti projektami EÚ či už ako hodnotitelia alebo ako riešitelia projektov rámcových programov EÚ, pripojte sa k databáze nezávislých odborníkov a pomôžte zvýšiť kvalitu podávaných projektov a následne aj úspešnosť SR v programe Horizont 2020.

Podmienkou prihlásenia sa je registrácia za experta a zaslanie profesionálneho CV podľa formulára. Nutnou podmienkou je predchádzajúca skúsenosť s projektami EÚ a znalosť anglického jazyka. Činnosť mentora bude honorovaná.                                                                                                                                                                          

Máte záujem? Pripojte sa k databáze externých odborníkov vyplnením formuláru.

V prípade, že máte problém s načítaním formuláru, alebo Vaša doména nedovoľuje zdieľať dokumenty, pošlite prosím email peter.wachter@cvtisr.sk

  

Registráciou za experta udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov. Týmto Vás zároveň informujeme o tom, že v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov zhromažďujeme a spracovávame vyššie uvedené osobné údaje na základe osobitného súhlasu a k týmto údajom má prístup len obmedzený počet zamestnancov, ktorí podliehajú povinnosti mlčanlivosti.