HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Seminár k otázkam Rodovej rovnosti v Horizonte 2020

Naše podujatia

Seminár ,,Rodová rovnosť v H2020“ sa uskutočnil dňa 20.10.2015 o 13:00 na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave v budove CVTI SR v konferenčnej miestnosti na druhom poschodí.

Na seminári vystúpila národná delegátka pre oblasť SC6, pani Alexandra Bitušíková s prezentáciou o rodovej rovnosti v Horizonte 2020. Ako ďalší hosť vystúpila pani Marcela Linková zo Sociologického ústavu AV ČR s prezentáciou o rodovej rovnosti vo vede. Pani Dagmar Cagáňová predniesla, ako členka tímu úspešného projektu zameraného na rodovú rovnosť, svoje skúsenosti s týmto druhom projektov v rámcových programoch. A v neposlednom rade odzneli aktuálne výzvy na obdobie 2016-2017 z oblasti Veda pre spoločnosť a so spoločnosťou, ktoré sú zamerané na otázky rodovej rovnosti.

Otázky rodovej rovnosti majú prierezový charakter naprieč celým Horizontom 2020 a sú dôležitou súčasťou projektových návrhov.

PROGRAM PODUJATIA

PREZENTÁCIE:

Rodová rovnosť vo vede a jej premietnutie do Horizontu 2020: Marcela Linková

Rodová rovnosť v Horizonte 2020: Alexandra Bitušíková

Dagmar Cagáňová