HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Rozpočet EÚ: Komisia navrhuje doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program

Naše podujatia

Európska komisia v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 navrhuje vyčleniť 100 miliárd eur na výskum a inovácie.

 

Záznam z tlačovej konferencie

 

Nový program – Horizont Európa – bude stavať na výsledkoch a úspechu predchádzajúceho výskumného a inovačného programu (Horizont 2020) a udrží EÚ na čele globálneho výskumu a inovácií. Horizont Európa je doteraz najambicióznejší výskumno-inovačný program.

Podpredseda Komisie Jyrki Katainen zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť uviedol: „Investície do výskumu a inovácií sú investície do budúcnosti Európy. Financovanie EÚ umožňuje tímom naprieč jednotlivými krajinami a vedeckými disciplínami spolupracovať a robiť nevídané objavy, vďaka čomu je Európa svetovým lídrom v oblasti výskumu a inovácií. Európskym horizontom chceme nadviazať na tento úspech a aj naďalej dosahovať hmatateľné výsledky v živote občanov a spoločnosti ako celku.“

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas dodal: „Horizont 2020 je jedným z najväčších úspechov Európy. Nový Horizont Európa má ešte vyššie ambície. V rámci toho úsilia chceme zväčšiť objem finančných prostriedkov určených Európskej rade pre výskum, aby sme posilnili celosvetové vedúce postavenie EÚ na poli vedy a opätovne zapojili občanov tak, že výskumu v EÚ stanovíme nové ambiciózne méty. Zároveň navrhujeme novú Európsku radu pre inováciu s cieľom modernizovať financovanie prelomových inovácií v Európe.“

Horizont Európa bude pokračovať v podpore vedeckej excelentnosti prostredníctvom Európskej rady pre výskum a štipendií a výmen Marie Curie-Skłodowskej, a navyše sa v ňom zavedú tieto hlavné nové prvky:

  • Európska rada pre inováciu (European Innovation Council – EIC), ktorá má pomôcť EÚ stať sa priekopníkom v inováciách ovplyvujúcich trh: Komisia navrhuje zriadiť jednotné kontaktné miesto s cieľom dostať najsľubnejšie prevratné technológie s vysokým potenciálom z laboratórií na trh a pomôcť najinovatívnejším startupom a podnikom rozšíriť ich nápady. Nová EIC pomôže identifikovať a financovať rýchlo sa rozvíjajúce inovácie s veľkým potenciálom na vytvorenie úplne nových trhov. Bude poskytovať priamu podporu inovátorom prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov financovania, jedného na počiatočné etapy a druhého na vývoj a uvádzanie na trh. Bude dopĺňať činnosť Európskeho inovačného a technologického inštitútu.

  • Nové výskumné a inovačné misie v rámci EÚ zamerané na spoločenské výzvy a priemyselnú konkurencieschopnosť: Komisia v rámci programu Európsky horizont vyhlási nové misie s odvážnymi a ambicióznymi cieľmi a so silnou európskou pridanou hodnotou v záujme riešenia otázok, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život. Misie môžu siahať od boja proti rakovine cez ekologickú dopravu až po oceány zbavené plastov. Budú sa navrhovať v spolupráci s občanmi, so zainteresovanými stranami, s Európskym parlamentom a členskými štátmi.

  • Maximalizácia potenciálu inovácií v celej EÚ: V prípade členských štátov, ktoré zaostávajú v úsilí o čo najlepšie využitie svojho výskumného a inovačného potenciálu, sa podpora zdvojnásobí. Nové synergie so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom navyše uľahčia koordináciu a kombináciu financovania a pomôžu regiónom zavádzať inovácie.

  • Väčšia otvorenosť: Horizont Európa bude vychádzať zo zásady „otvorenej vedy“, čo si vyžaduje otvorený prístup k publikáciám a údajom. To zvýši inovačný potenciál výsledkov získaných z finančných prostriedkov EÚ a pomôže pri ich rozširovaní na trhu.

  • Nová generácia európskych partnerstiev a intenzívnejšia spolupráca s inými programami EÚ: Európsky horizont zefektívni počet partnerstiev, ktoré EÚ spoločne spoluprogramuje alebo spolufinancuje s partnermi, ako je priemysel, občianska spoločnosť a nadácie. Cieľom je zvýšiť ich účinnosť a vplyv pri napĺňaní politických priorít Európy. Európsky horizont bude podporovať efektívne a funkčné prepojenia s ďalšími budúcimi programami EÚ, ako je politika súdržnosti, Európsky obranný fond, program Digitálna Európy či Nástroj na prepájanie Európy, ako aj s medzinárodným projektom ITER zameraným na získavanie energie z jadrovej syntézy.

Spoločné výskumné centrum (JRC), ktoré je vedeckým a vedomostným útvarom Komisie, bude aj naďalej prispievať k týmto snahám vedeckým poradenstvom, technickou podporou a osobitným výskumom. 

Navrhovaná rozpočtová alokácia vo výške 100 miliárd eur na roky 2021 – 2027 zahŕňa 97,6 miliardy eur v rámci Horizont Európa (z čoho 3,5 miliardy eur sa alokuje cez fond InvestEU) a 2,4 miliardy eur pre výskumný a vzdelávací program Euratomu. Program Euratomu, ktorý financuje výskum a odbornú prípravu v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, bude klásť väčší dôraz na využitia mimo energetiky, ako je zdravotná starostlivosť a zdravotnícke vybavenie, a bude podporovať aj mobilitu výskumných pracovníkov v jadrovej oblasti v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej.

Ďalšie kroky

Na to, aby prostriedky EÚ začali čo najskôr prinášať prvé výsledky, je nevyhnutné rýchle dosiahnutie dohody o všeobecnom dlhodobom rozpočte EÚ a jeho sektorových návrhoch. Oneskorenia by nútili európskych špičkových odborníkov hľadať príležitosti inde. Znamenalo by to stratu tisícov pracovných miest v oblasti výskumu a utrpela by európska konkurencieschopnosť. Či už ide o základný výskum alebo inovácie vytvárajúce trhy, došlo by k spomaleniu kľúčového pokroku napríklad v oblasti zdravotnej starostlivosti, pri opatreniach v oblasti klímy, v ekologickej doprave či pri dosahovaní udržateľného poľnohospodárstva. Podobne by sa oneskorili riešenia výziev, ako sú liečba rakoviny, emisie skleníkových plynov, inteligentné autá a zdravé stravovanie.

Dosiahnutím dohody o budúcom dlhodobom rozpočte už v roku 2019 by sa zabezpečil hladký prechod zo súčasného dlhodobého rozpočtu (2014 – 2020) na nový rozpočet a zaistila by sa predvídateľnosť a kontinuita financovania pre dobro všetkých.

Súvislosti

Návrh Horizont Európa stavia na úspechu súčasného programu Horizont 2020. Z priebežného hodnotenia programu Horizont 2020 vyplynulo, že program je na dobrej ceste k tvorbe pracovných miest a rastu, riešeniu našich najväčších spoločenských výziev a zlepšeniu života ľudí. Dokázalo sa, že program má jasnú európsku pridanú hodnotu a prináša preukázateľné výhody v porovnaní s podporou na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Od mája 2018 sa z neho podporilo viac ako 18 000 projektov, na ktoré bolo celkovo pridelených vyše 31 miliárd eur.

Dnešný návrh nadväzuje aj na príspevok Komisie k stretnutiu vedúcich predstaviteľov EÚ, ktoré sa konalo 16. mája v Sofii, s názvom Obnovený európsky program pre výskum a inovácie – Príležitosť pre Európu formovať svoju budúcnosť. V ňom sa zdôraznili kroky potrebné na zabezpečenie globálnej konkurencieschopnosti Európy.

Inovácie boli v posledných desaťročiach motorom približne dvoch tretín hospodárskeho rastu Európy. Od programu Európsky horizont sa očakáva, že prinesie nové a viaceré poznatky a technológie a podporí vedeckú excelentnosť. Zároveň by mal pozitívne ovplyvňovať rast, obchod a investície a mať významný sociálny a environmentálny vplyv. Každé euro investované v rámci programu môže potenciálne v priebehu 25 rokov vytvoriť výnos vo výške 11 eur v HDP. Očakáva sa, že investície Únie do výskumu a inovácií v „investičnej fáze“ (2021 – 2027) priamo vytvoria až do 100 000 pracovných miest v tejto oblasti.

Ďalšie informácie