HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Informačný deň – Európska rada pre inovácie

Naše podujatia

Informačný deň na tému Európska rada pre inováciu, ktorý sa uskutočnil dňa 19.3.2019 od 9.00 do 12.00 hod. v Aule Dionýza Ilkoviča STU,  Mýtna 28, Bratislava.

Cieľom bolo poskytnúť účastníkom prehľad a informácie o otvorených výzvach v rámci Európskej rady pre inováciu (Fast Track to Innovation, SME Instrument Fáza 2 a Future and Emerging Technologies). Cieľovou skupinou boli vedeckí pracovníci na univerzitách alebo výskumných centrách, ako aj zástupcovia obchodných spoločností, ktorí už podávali návrh projektu alebo plánujú podať návrh projektu v apríli a v máji 2019.

Program

Prezentácie

Európska rada pre inovácie – Viera Petrášová, NCP

Excelentnosť technického riešenie – Dušan Janičkovič, NCP

Partner Search a iné projekty na podporu spolupráce – Katarína Šimková, NCP

Príprava rozpočtu v inovačných projektoch – Lucia Dávidová, NCP