HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020

Naše podujatia

Dňa 18.5.2015 sa uskutočnil seminár ,,Ako pripraviť návrh projektu pre Horizont 2020″ od 13:00 v Konferenčnej miestnosti Univerzitnej knižnice na Technickej univerzite v Košiciach, Boženy Nemcovej 7, Košice.

Účasť na seminári predpokladala základnú znalosť Horizontu 2020.

Cieľom seminára bolo priblížiť problematické otázky v projektových návrhoch Horizontu 2020 najmä:

–          výskumno – inovačných projektoch (Research & Innovation Action),

–          inovačných projektoch (Innovation Action) a

–          projektoch pre malé a stredné podniky (SME Instrument).

Cieľovou skupinou boli zástupcovia organizácií, ktorí podávajú projekty (napr. SAV, Uniko, vysoké školy, malé a stredné podniky, rezortné výskumné ústavy). Predpokladá sa základná informovanosť o Horizonte 2020.

Program

Prezentácie:

Impact a biznis plán – Ivan Filus

Diseminácia a vyuažívanie výsledkov – Viera Petrášová

Pracovné balíky, riadiace štruktúry personálne výdavky a iné priame náklady – Peter Beňo

Open Access – Mária Žiňanská

Vzťah návrhu projektu k pracovnému programu – Iveta Hermanovská, Veronika Hanzelová